Klima-lavbundsprojekt Flyve­station Værløse

Naturstyrelsen Hovedstaden og Midtsjælland har afgrænset et undersøgelsesområde på 45 ha på den tidligere Flyvestation Værløse i Furesø Kommune.

Projektbeskrivelse

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at genskabe en naturlig grundvandsstand i et område med kulstofrig lavbundsjord. Når dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledningen af klimagasser bremses.

Med forundersøgelsen tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere effekter.

Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Forsinke og tilbageholde vand i området
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur

Området

Flyvestation Værløse er en tidligere smeltevandsdal, der er gennemskåret af dræn og afvandingsledninger for at holde området fri for vand. Det udpegede projektområde er i dag et græsareal på ca. 45 ha, der er gennemskåret af bl.a. den tidligere landingsbane. På gamle kort fra 1800-tallet ses det, der har været en mose i området. Topografien inden for projektarealet har en minimumskote på 12 m og en maksimumskote på 16 m. Naturstyrelsen er lodsejer på hele arealet. Hele området er fra Forsvarets tid præget af intensiv dræning med rørlægning i flere niveauer for at kunne holde vandet væk og landingsbanen tør. I forbindelse med projektet påtænkes det at nedlægge ikke-nødvendige rørforløb, da det ikke længere er et selvstændigt formål at holde området fri for vand. De dræn/rør, som er med til at holde den tidligere landingsbane vandfri af hensyn til friluftslivet vil blive bevaret og det samme vil rørsystemerne, som er nødvendige i forbindelse med afværgeanlæg for jordforurening.

Flyvestationens landingsbane går tværs igennem projektområdet, men da den ligger højere i terrænet vurderes projektet at kunne gennemføres uden for landingsbanen påvirkes. Landingsbanen samt nødvendige brønde på arealet ønskes ikke oversvømmet.

Fotoet øverst på denne side viser, at der allerede i våde sæsoner er potentiale for mere vand; det er dog ikke sikkert, at det endelige projekt i udformning og vandomfang vil være det samme

Kortet viser en digital højdemodel, der giver et indtryk af højdeforholdene og potentialet for at gøre jorden vådere. Det er forventningen, at der kan tilbageholdes mest vand på de laveste områder, der er markeret med blå farve.

Forundersøgelse

I løbet af 2024 gennemføres en teknisk og biologisk forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt.

Naturstyrelsen er eneste lodsejer i området.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

På baggrund af forundersøgelsen skal der søges om tilladelser etc., så det varer et par år, inden projektet vil blive realiseret.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, forundersøgelse
Periode: 2024-2025
Samarbejdspartnere: Furesø Kommune og naturstyrelsen som grundejer
Projektareal: 45 ha

Kontakt

Marc Overgaard Hansen
Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland
mail: maovh@nst.dk
tlf.: +45 29 42 17 56

Charlotte Mølgaard
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Hovedstaden
mail: charm@nst.dk
tlf.: +45 72 54 30 01