Klima-lavbundsprojekt Grønsmølle Bæk

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024. Naturstyrelsen Vestjylland har i samarbejde med Lemvig Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt i området ved Grønsmølle Bæk ved søen Byn i Nees i Lemvig Kommune.

Grønsmølle Bæk

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet er beliggende i en markant ådal, hvor jordbunden består af mineralsk og organisk materiale aflejret af tidevandet fra den periode hvor området stod i åben forbindelse med Nissum Fjord. Igennem undersøgelsesområdet løber Grønsmølle Bæk, der i dag er et kanaliseret vandløb med ringe fald, som afvander ud i søen Byn og videre til Nissum Fjord. Neskær Grøft løber til Grønsmølle Bæk i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet. 

Halvdelen af arealet er landbrugsarealer og den anden halvdel udgøres af natur og okkersøer og der er en høj udledning af okker fra området. Det forventes, at klima-lavbundsprojektet kan bidrage til at nedbringe udledningen af okker til Byn, som følge af den generelle vandstandshævning i projektområdet. 

Ud over en klimaeffekt er der flere synergieffekter ved at etablere Grønsmølle Bæk Klima-lavbundsprojekt. Bl.a. kan projektet være med til sikre omkringliggende arealers afvanding, så denne bliver uafhængig af vandstanden i Grønsmølle Bæk. Det betyder, at bæveren, som har etableret sig i området, kan få frit spil til at være bæver uden fremover at påvirke de omkringliggende marker, hvilket på nuværende tidspunkt er til gene for lodsejerne.

Derfor undersøger Naturstyrelsen i 2023-2024 mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i området ved Grønsmølle Bæk. 

Undersøgelsesområdet er på ca. 71 ha og berører ca. 15 ejendomme i området. Alle lodsejere i området er orienteret om den igangværende forundersøgelse. Klima-lavbundsprojekt Grønsmølle Bæk ligger i Lemvig Kommune, og forundersøgelsen foretages i samarbejde med kommunen.  

Udtagning af lavbundsjord

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i projektområdet. 

Med denne forundersøgelse tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter. Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Afhjælpe okkerproblematik i området og dermed gavne målsatte vandløb 
  • Sikre afvanding af omkringliggende arealer
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur

Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 1206 af 26/09/2023.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: 2023-2024
Samarbejdspartnere: Lemvig Kommune
Projektareal: 71 ha
Økonomi:
ca. 470.000 kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Kort over undersøgelsesområdet

Oversigtskort - den røde polygon angiver undersøgelsesområdet

Kontakt

Helle Kalkrup
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: heosk@nst.dk
tlf.: +45 93 58 65 87

Henning Fjord Aaser
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: henfa@nst.dk
tlf.: +45 40 44 47 71

Grønsmølle Bæk

Nyheder om klima-lavbundsprojekter