Klima-lavbundsprojekt Havmøl­le Å

Naturstyrelsen Himmerland har i Syddjurs Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt ved Havmølle Å. Området er udvalgt fordi jorden har et højt af organisk stof og dermed er der en mulighed for CO2 tilbageholdelse.

Havmølle å 2023 lavbundsområde ved Skræpbæk bagved Jernhatten

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024.


Undersøgelsesområdet på ca 500 ha er beliggende i området omkring landsbyerne Hyllested Skovgårde, Stubbe og Holme øst for Stubbe sø i et kuperet morænelandskab i Syddjurs Kommune. Det kuperede terræn gør, at der findes mange naturlige afgrænsninger i landskabet, som vil kunne gøre det muligt at genskabe et vådere område. Syddjurs Kommune undersøgte i 2008 mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt i området, men det blev ikke realiseret da en jordfordeling på daværende tidspunkt ikke kunne gennemføres. Der er ca. 65 lodsejere i området.
Undersøgelsesområdet afvandes blandt andet ved en række pumpestationer og centralt i området løber Havmølle Å fra Stubbe sø til Kattegat. Det vurderes at være betydelige mængder tørvejord/kulstof i jorden.


Formål


Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører, dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.
Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet. 


Mulige projekttiltag 


Projekttiltagene vil være vådgøring af arealerne ved standsning af pumper, sløjfning af dræn og etablering af overrisling med drænvand fra naboarealer. Dele af de oprindelige slyng på Havmølle Å er fortsat synlige i terrænet, og en mulig genslyngning af åen vil indgå i forundersøgelsen.

Deltagelse i klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra lodsejeres side. Økonomiske muligheder for deltagende lodsejere er kompensation, køb og salg eller jordfordeling.

Et Klima-lavbundsprojekt bygger på frivillighed. Her kan du læse mere om Naturstyrelsens Klima-lavbundsindsats.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: 2023-2025
Projektareal: ca. 542 ha
Økonomi: Budget 1,5 mio. kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Havmølle Å 2023 - lavbundsområder hvor pumpen slukkes i vinterhalvåret

Kort over undersøgelsesområdet

 

Kontakt

Morten Fischer Jørgensen

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mofij@nst.dk
+45 41 96 94 45

 

 

Nyheder om klima-lavbundsprojekter