Klima-lavbundsprojekt Illerup­ Ådal

Naturstyrelsen har i samarbejde med Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg gennemført forundersøgelser for et klima-lavbundsprojekt i Illerup Ådal. Projektet gavner klima, natur og vandmiljø og kan også bidrage til at beskytte de arkæologiske hotspots i ådalen. Det sker ved at udtage lavbundsjorden af landbrugsdrift og stoppe dræningen. Nu er der igangsat en jordfordeling, hvor det er målet at indgå aftaler med lodsejerne, så projektet kan gennemføres.

Projektbeskrivelse

Illerup Ådal er beliggende umiddelbart nord for Skanderborg. Det er en ådal der fremtoner markant i landskabet med stejle skovklædte skrænter særligt i den østlige ende op mod Stilling. Længere mod vest ender ådalens nederste del i Alken Enge og åbner sig ud mod Mossø. 

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i ådalen. Det er ligeledes et formål at beskytte de arkæologiske levn i jordbunden, herunder to internationalt kendte områder med jernalderfund.

Det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed kan opnå flere synergieffekter. Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • opnå CO2-tilbageholdelse
  • forbedre beskyttelsen af de betydelige arkæologiske værdier
  • forsinke og tilbageholde vand i ådalen
  • fremme målopfyldelsen af målsatte vandløbsstækninger
  • øge biodiversiteten
  • underbygge udvikling af et større sammenhængende naturområde

Projektområdet er ca. 290 hektar stort, og vil kunne bidrage med en samlet reduktion på ca. 5.000 ton CO2-ækvivalenter pr. år, svarende til 17,8 ton CO₂-ækvivalenter pr. hektar pr. år. Ekstensiveringen af landbrugsdriften i projektområdet samt de tiltag der gennemføres med bl.a. overrisling med drænvand fra oplandet vil desuden kunne bidrage med en kvælstofreduktion på ca. 9,3 tons N pr. år, svarende til 32 kg N pr. hektar pr. år.

Gennemførelse af projektet vil understøtte en forbedring af vandløbskvaliteten ved bl.a. genslyngninger, hævning af vandløbsbund og udlægning af gydegrus og der skabes dermed flere levesteder for vandløbsinsekter, vandplanter og ørreder. Udtagning af landbrugsjord fra intensiv drift vil bidrage til at der skabes et større sammenhængende naturområde i ådalen med våde enge og moseområder. Der er i forundersøgelsen også fundet potentiale for at anden ny natur kan udvikles fx langs ådalsskrænterne, hvor der er kildevæld. I den nedre del af ådalen, i Alken Enge, vil ophør af pumpedriften bevirke at der naturligt vil dannes en sø. Husene langs Alkenvej er allerede i dag ofte udfordret af vandstandsniveauet, og det er derfor tanken at der i forbindelse med projektet bygges et lavt dige med indbygget spuns og omfangsdræn ved husene.

Forundersøgelsen viser således, at der er et potentiale for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i området. Forundersøgelsesrapporten kan findes i dokumentarkivet nedenfor.

I den kommende periode skal projektforslaget fra forundersøgelsen viderebearbejdes, og der gennemføres således en mere detaljeret planlægning af de arbejder der vil skulle udføres i ådalen i forbindelse med gennemførelse af projektet. Senere skal projektet også myndighedsgodkendes inden anlæg.

Jordfordeling og lodsejerinddragelse

Lodsejerne har været inddraget undervejs i forundersøgelsen bl.a. ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler. Gennemførelse af projektet afhænger af om der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne. Derfor gennemføres nu en jordfordeling, hvor der er mulighed for at samle og sikre lavbundsarealer til projektet og samtidig tilbyde lodsejerne dyrkningsegnet erstatningsjord for den landbrugsjord, der vil skulle tages ud af drift. Lodsejerne tilbydes køb, salg, bytte af jord eller alternativt en engangskompensation, for at lade arealerne indgå i projektet.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: 2024-2026
Samarbejdspartnere: Skanderborg Kommune og Museum
Skanderborg.
Økonomi: 42 mio. kr.

Projektforløb

Udsigt over Offermosen

Kontakt

Marie Louise Simmelsgaard Platz
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
malsi@nst.dk
+45 41 31 85 30

Nyheder om klima-lavbundsprojekter