Klima-lavbundsprojekt Kirsebærmosen

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2024-2025. Naturstyrelsen har i samarbejde med Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt i området ved Kirsebærmosen.

Kirsebærmosen

Projektbeskrivelse

Kirsebærmosen er et velafgrænset område i landskabet, med lavbundsarealer der består af både ekstensivt og intensivt dyrket landbrugsjord samt begrænset beskyttet natur i området. Kirsebærmosen beliggende ca. 9,5 km vest for Herning by vurderes fortsat til at have kulstof/tørv i området, og derfor er området udpeget til et muligt klima-lavbundsprojekt.

Derfor undersøger Naturstyrelsen i 2024-2025 mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i Kirsebærmosen.

Undersøgelsesområdet er på ca. 205 ha og berører ca. 15 ejendomme i området. Alle lodsejere i området er orienteret om den igangværende forundersøgelse. Kirsebærmosen ligger i både Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, og forundersøgelsen foretages i samarbejde med de to kommuner.  

Udtagning af lavbundsjord

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i mosen.

Med denne forundersøgelse tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter. Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Afhjælpe okkerproblematik i området og dermed gavne målsatte vandløb nedstrøms Kirsebærmosen
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur

Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 1206 af 26/09/2023..

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: 2024-2025
Samarbejdspartnere: Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune
Projektareal: 205 ha
Økonomi:
ca. 1,1 mio. kr.

Projektforløb

Kort over undersøgelsesområdet

Oversigtskort - den røde polygon angiver undersøgelsesområdet

Kontakt

Anne Jensen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: annej@nst.dk
tlf.: +45 93 58 65 64

Helle Ostenfeldt Kalkrup
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: heosk@nst.dk
tlf.: +45 93 58 65 87

Nyheder om klima-lavbundsprojekter