Klima-lavbundsprojekt Krage­lund Mose

Forundersøgelsen af et lavbundsprojekt ved Kragelund Mose har vist, at der er mulighed for at realisere et projekt på ca. 380 ha. Projektet realiseres som et statslig klima-lavbundsprojekt i samarbejde med Vejen Kommune. Projektet er et klima-lavbundsprojekt, der vil kunne bidrage til at reducere CO2 udledningen til atmosfæren. Samtidig vil projektet understøtte andre positive effekter i forhold til natur, miljø og biodiversitet. Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, og det vil kun blive gennemført, hvis der er opbakning til projektet fra lodsejerne i området.

Projektbeskrivelse

Mindre CO2 og mere sammenhængende, varieret og dynamisk natur

Beregninger viser at projektet i Kragelund Mose vil bidrage til en samlet reduktion på ca. 6.450 tons CO2-ækvivalenter/år. Ekstensiveringen af projektområdet samt projektets tiltag vil også bidrage med samlet kvælstofreduktion til Vadehavet på 15 tons/år.

I projektet vil der ske en ændring af områdets afvanding ved at sløjfe eller hæve bunden i områdets mange grøfter og dræn og landbrugsdriften ekstensiveres. Det betyder at området bliver mere vådt og at CO2 tilbageholdes i jorden.

Mere sammenhængende, varieret og dynamisk natur

Kragelund Mose er en hedemose, hvor der tidligere har været gravet tørv. Der er også en del opdyrkede arealer, som er tidligere mose. De tilbageværende mosearealerne indeholder en del naturværdier, som f.eks. planten otterandet ulvefod. Ved realisering af projektet vil naturen i området bliver mere sammenhængende og der vil blive genskabt mere varierede og dynamiske mosearealer, fordi hydrologien bliver mere naturlig og landbrugsarealerne tages ud af drift.

Jordfordeling

Hvis lodsejere inden for undersøgelsesområdet ønsker at deltage i projektet, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i nærheden af undersøgelsesområdet.

Jordfordelingen er påbegyndt og der er på et møde for lodsejerne nedsat et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet, hvor muligheder præsenteres for den enkelte lodsejer og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbund
Periode: 2022-2025
Projektareal: 380 ha

Projektforløb

Kort over projektområdet

De røde linjer markerer projektområdet

Kontakt

Simon Fly-Petersen
AC Fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet
mail: sifly@nst.dk
tlf.: +45 61 92 11 16

Nyheder om klima-lavbundsprojekter