Klima-lavbundsprojekt Kystv­ejen, Lille Vildmose

Naturstyrelsen Himmerland har i Aalborg Kommune afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt ved Kystvejen, Lille Vildmose. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse.

Kystvejen, Lille Vildmose

Projektbeskrivelse

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024.

Undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet ligger i Lille Vildmose, som er et af de største sammenhængende naturområder i Danmark. Lille Vildmose består af intakt højmose samt store områder af opdyrket og afvandet højmose.

Undersøgelsesområde ligger op ad Tofte Skov- og Mose, Høstemark Skov- og Mose samt Mellemområdet.

Landskabet i hele undersøgelsesområdet bærer præg af en intensive landbrugsproduktion og den tørveindvinding, som har fundet sted igennem tiden. Det ses bl.a. ved mange dybe grøfter i området.

Undersøgelsesområdet berører ca. 13 lodsejere, omfatter ca. 1240 ha og vurderes fortsat at indeholde betydelige mængder tørvejord/kulstof.

Inden for undersøgelsesområdet har Naturstyrelsen erhvervet arealer med henblik på at kunne realisere et projekt.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledningen af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Med gennemførelsen af et klima-lavbundsprojekt i området forventes det, at der vil kunne genskabe et naturområde med spredte krat, søer, partier med tagrør og mosearealer.

Mulige projekttiltag

Formålet med projektet er at genskabe naturlig hydrologi i området og projekttiltagene vil være grøftetilkastning, sløjfning af dræn samt nedlæggelse af pumpestationer. Det forventes at der på grund af sætninger i tørven vil kunne skabes en række større og mindre søer/vandhuller i området.

Etableringen af klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, 
Periode:        2023 - 2025
Projektareal: 1240 ha
Økonomi: 4 mio. kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Udsigt ved Kystvejen Lille Vildmosen

Kort over projektområdet

Kontakt

Frederik Emil Worm
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: fremw@nst.dk
tlf.: +45 93 59 69 34

Jesper Blaabjerg
Jordfordelingsplanlægger 
Landbrugsstyrelsen, Natur & Landbrugsudvikling 
mail: jesbla@lbst.dk
tlf.: +45 22 68 96 41

Nyheder om klima-lavbundsprojekter