Klima-lavbundsprojekt Langstrup Mose

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og skabe en naturlig vandstand i moseområdet. Når jordbearbejdningen ophører og dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledningen af klimagasser bremses

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, og det vil kun blive gennemført, hvis der er opbakning til projektet fra lodsejerne i området.

Undersøgelsesområde

Langstrup Mose lå i stenalderen i bunden af Nivå Fjord og er et af de største lavbundsområder i Nordsjælland.

Langstrup Mose er beliggende i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune vedtog i 2021 at igangsætte et ambitiøst naturprojekt med titlen Nivå Engfjord. Målsætningen er at skabe ét stort samlet naturområde, hvor et vådområdeprojekt for Langstrup Mose er et af delmålene.

Undersøgelsesområdet afgrænses mod øst af Helsingørmotorvejen, mod syd af Nivå Å, mod vest af åbne arealer og mod nord af landsbyen Langstrup.

Området er drænet og består af en mosaik af enge, moser, småplantninger og dyrket land. I projektområdet er 30-50 % af arealerne kortlagt beskyttet natur (NBL §3) og der er flere rørlagte og udrettede vandløb, herunder Nive Å, Langstrup Å, Dageløkke Å og Langstrup Mosevandløb.

Langstrup Å er omfattet vandområdeplanlægning og der skal gennemføres indsatser som genslyngning, udlægning af gydegrus og plantning af træer inden 2024.

Undersøgelsesområdet gennemskæres af højspændingsmaster til luftledninger, som er en del af strækning mellem Stasevang og Teglstrup. Energinet har besluttet at nedtage masterne og erstatte ledningerne med kabler i jorden inden for en kortere årerække.
I undersøgelsesområdet, på adressen Langstrup Mose 1, holder flere foreninger til. Det er blandt andet Langstrup Aktivitetscenter for Jagt og Natur, herunder Langstrup Flugtskydebane samt Nordsjællands Fjernstyringsklub.

Oversigtskort over undersøgelsesområdet, som udgør ca. 450 ha. Projektområdet ligger indenfor undersøgelsesområdet og udgør ca. 250 ha.

Forundersøgelse

Forud for realisering af et klima-lavbundsprojekt skal der indledende foretages to forundersøgelser, den ejendomsmæssige forundersøgelse og den teknisk og biologisk forundersøgelse.

Teknisk og biologisk forundersøgelse

Forundersøgelsen har til formål at afdække de tekniske og biologiske forhold, så der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres.

Den teknisk og biologiske forundersøgelse er påbegyndt i efteråret 2023 og forventes afsluttet inden sommerferien 2024.

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Hvis lodsejere inden for undersøgelsesområdet ønsker at deltage i projektet, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i nærheden af undersøgelsesområdet.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse bliver gennemført af Naturstyrelsen i foråret 2024. 

Mulige projekttiltag

Den teknisk og biologiske forundersøgelse vil redegøre for mulige projekttiltag. Projekttiltagene vil som udgangspunkt være at gøre arealerne vådere ved sløjfning af dræn og grøfter. Mulighed for genslyngning af Langstrup Å, åbning af rørlagte å-strækning samt overrislingszoner undersøges også.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt - Forundersøgelse
Periode: 2023-2024
Projektareal: 250 ha.
Økonomi: 2 mio. kr.

Projektforløb

Kontakt

Lise Vølund
Projektleder
Naturstyrelsen Nordsjælland
Mail: lisvo@nst.dk