Klima-lavbundsprojekt Lovns Bredning

Et muligt Klima-lavbundsprojekt i Lovns Bredning er i 2022-2023 blevet forundersøgt. Det væsentligste kriterie for placeringen af et muligt nyt projekt, er jordens indhold af organisk materiale, dvs. kulstof, og dermed muligheden for, at reducere udledningen af drivhusgasser fra arealerne.

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet er beliggende syd for Alstrup ved Lovns Bredning i Limfjorden. Det omfatter ca. 25 lodsejere og 109 ha.
91% er karakteriseret som kulstofrig lavbundsjord med mindst 6% organisk indhold – heraf har ca. 60% mere end 12% organisk indhold. Området afvandes via grøfter og dræn til Limfjorden.

Undersøgelsesområdet er beliggende inden for Natura2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal.

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet

Udtagning af lavbundsjord

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at udtage kulstofrige lavbundsjorder fra landbrugsmæssig drift. Det sker ved, at lukke grøfter og afbryde dræn, samt ophøre med dyrkning - dvs. pløjning, gødskning mv. Når arealerne gøres vådere reduceres deres udledning af drivhusgasser til atmosfæren.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af mere naturlige hydrologiske forhold forventes samtidig, at forbedre naturforholdene.

Gennemførsel af projektet beror på frivillighed. Lodsejerne har mulighed for, at indgå i jordfordeling, sælge jord til projektet og/eller beholde arealerne og modtage en éngangskompensation for permanent udtagning.

Realisering af projektet vil medvirke til, at nå målet om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: Maj 2022-2025
Samarbejdspartnere: Vesthimmerlands Kommune og COWI A/S
Økonomi: Budget 18 mio. kr.

Projektforløb

Undersøgelsesområdet set fra nord mod syd-vest april 2022

Kort over undersøgelsesområdet

Rød polygon viser undersøgelsesområdet.

Kontakt

Linda Udklit
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: liudk@nst.dk
tlf.: +45 93 59 69 27

Anders Buhl-Christensen
Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen
mail: andbuh@lbst.dk
tlf.: +45 51 83 51 03

Nyheder om klima-lavbundsprojekter