Klima-lavbundsprojekt Nørre Å, Gram Å, Jels Å og Selskær Bæk

Projektet har fokus på lavbundsjorder omkring Gram Å, Nørre Å, Jels Å og Selskær Bæk og ligger både i Vejen og Haderslev kommuner. Et klima-lavbundsprojekt har som primært mål at mindske udledning af CO2 til atmosfæren. Projektet har også som mål at mindske udledning af kvælstof til Vadehavet og øge naturindholdet i området. Naturstyrelsen står for projektet i samarbejde med Vejen og Haderslev kommuner, og det vil kun blive gennemført, i det omfang der er opbakning fra lodsejerne i området.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen vil gerne undersøge, om der kan skabes et klima-lavbundsprojekt i de lavtliggende områder omkring Gram Å, Nørre Å, Jels Å og Selskær Bæk (se nedenstående kort).

Undersøgelsesområdet for et muligt projekt er tegnet ud fra den eksisterende viden om forekomst af tørvejord. Den vestlige del af området starter ved Sønderskov øst for Gram og følger Gram Å - Nørre Å til Slevadvej. Jels Å er med i området fra tilløbet til Nørre Å til omkring 1 km syd for Haderslevvej syd for Jels. Det tidligere eng- og moseområde omkring Selskær Bæk er med i området fra tilløbet til Nørre Å til omkring 600 m øst for jernbanen ved Jegerup.

Der er store områder i ådalene omkring Jels Å, Gram Å og Nørre Å, som ligger i permanent græs eller §3-beskyttede enge og moser. Ådalene er overvejende smalle, fra 100 m og op til en bredde på omkring 1.000 m. I den østlige ende af området ved Selskær Bæk er der overvejende dyrkede marker i et større afvandet lavbundsområde. I samarbejde med Vejen og Haderslev kommuner arbejdes der gennem projektet på at forbedre naturindholdet i området.

Undersøgelsesområdet er atypisk i forhold til de fleste andre lavbundsprojekter, fordi det for en stor del består af enge og græsmarker langs vandløb. De lavtliggende områder langs åerne er tørveholdige og er dermed velegnede til et klima-lavbundsprojekt.

Hvorfor et projekt på lavbundsjorder?

I ådalene og i de lavtliggende, tidligere eng- og moseområder omkring vandløbene er der et højt indhold af kulstof i jorden. Fra naturens hånd er lavbundsjorderne skabt som enge og moser, hvor jorden i det mindste i perioder er fugtig eller våd. Gennem tusinder af år er der ophobet planterester i jorden, fordi materialet ikke er blevet nedbrudt. I våd jord trænger der ikke luft, og dermed ilt ned og det betyder at bakterier har meget dårlige muligheder for at nedbryde det organiske stof.

I Danmark har vi drænet og grøftet lavbundsjorder for at kunne udnytte dem bedre og opdyrke dem. Udtørring af jorden medfører, at der trænger ilt langt ned i jorden. Det gør bakterierne i stand til at nedbryde de gamle tørvelag. Resultatet er at jorden langsomt synker sammen og at der bliver frigivet CO2 til atmosfæren.

Selvom ådalene omkring Jels Å, Gram og Nørre Å er ret smalle, er der samlet set med området ved Selskær Bæk et stort område med kulstofrige lavbundsjorder, som kan frigive CO2.

Indsats i et klima-lavbundsprojekt

Indsatsen i et klima-lavbundsprojekt går ud på at give afvandet jord den naturlige fugtighed tilbage ved f.eks. at afbryde dræn og kaste grøfter til. Dræn fra højereliggende områder vil blive forsøgt ført frem til jordoverfladen i ådalene til overrisling. Hævning af vandløbsbund og genslyngning er også nogle steder en mulighed for at gøre jorden naturlig våd i ådalene. Områderne må efterfølgende ikke opdyrkes og ændringen tinglyses på ejendommen. Efterfølgende vil områderne ikke kunne pløjes, omlægges eller dyrkes, men være permanente græs- eller naturområder. Meget gerne med afgræsning og høslæt. En meget vigtig del af projektet er at sikre at områder, der ikke er med i projektet, ikke vil blive påvirket af ændret afvanding. Lodsejerne tilbydes en engangskompensation for ikke længere at kunne afvande og opdyrke jorden, eller erstatningsjord et eller flere andre steder i området via en jordfordeling.

Hvis projektet gennemføres i hele undersøgelsesområdet, forventes det at der kan undgås en udledning af omkring 7.000 tons kulstof om året. Det svarer til 1.000 danskeres årlige udledning af CO2. Det forventes, at der også kan undgås en udledning på 12 T kvælstof om året til gavn for Vadehavet. Tilbageholdelsen af kulstof og kvælstof vil blive fastlagt nærmere i forundersøgelsen. Hvis projektet kan gennemføres, er det meningen, at området fortsat skal være i privat ejerskab.

Teknisk forundersøgelse

For at kunne vurdere om hvilke muligheder der er for at gennemføre projektet og hvilke hensyn der skal tages, skal der laves en forundersøgelse. Der skal opmåles vandløb, dræn og grøfter og tages jordprøver til kulstof indhold. Det naturmæssige indhold skal også undersøges for at kunne være opmærksom på hvor der i givet fald skal tages ekstra hensyn.

Undersøgelsen skal munde ud i, at vi får detaljerede kort på matrikel-niveau, som viser hvordan det vil kunne se ud, hvis afvandingen afbrydes. Kortene bliver grundlag for en drøftelse med lodsejerne om at gå med i projektet.

Alle lodsejere i området vil blive kontaktet i forbindelse med forundersøgelsen for at inddrage det lokale kendskab til forholdene og for at høre om den enkelte lodsejers interesser, ønsker og evt. bekymringer omkring projektet.

Hovedformålet med projektet er at binde kulstof i lavbundsjorden. Natur- og friluftsinteresser er også i fokus og som led i forundersøgelsen vil det blive vurderet om projektet også kan understøtte disse formål.

Billede: Afvandet gammelt eng- og moseområde ved Selskær Bæk.

Jordfordeling

Lodsejere der ønsker at deltage i projektet ved at sløjfe afvanding af lavbundsjord kan få en engangserstatning og beholde jorden med en tinglysning om at den ikke må afvandes eller opdyrkes/tilplantes. Det er også muligt via projektets jordfordeling at afgive sin lavbundsjord og i stedet for få højere liggende erstatningsjord i nærheden. Man kan også kombinere de to muligheder ved både at beholde sin jord med engangserstatning og benytte projektets jordfordeling til at anskaffe sig ekstra jord i området, både lavbundsjord og højere liggende jord.

Jordfordelingen ledes af en jordfordeler fra Landbrugsstyrelsen som sammen med et lodsejerudvalg og en landbrugsrådgiver fastsætter en pris på de forskellige jorder i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet, hvor projektets muligheder præsenteres for den enkelte lodsejer og hvor lodsejers ønsker i forhold til indsatsen og sin ejendom drøftes.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbund
Periode: 2023-2027
Projektareal: 547 ha

Projektforløb

Kort over projektområdet

Undersøgelsesområde: Muligt område for klima-lavbundsprojekt. Området er tegnet ud fra eksisterende viden om forekomst af tørvejord.

Kontakt

Simon Fly-Petersen
AC Fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet
mail: sifly@nst.dk
tlf.: +45 61 92 11 16

Nyheder om klima-lavbundsprojekter