Klima-lavbundsprojekt Øby

Et muligt Klima-lavbundsprojekt i Nørreådalen er i 2022-2023 blevet forundersøgt. Det væsentligste kriterie for placeringen af et muligt nyt projekt, er jordens indhold af organisk materiale, dvs. kulstof, og dermed muligheden for, at reducere udledningen af drivhusgasser fra arealerne.

Dronefoto: Undersøgelsesområdet øst for Nybrovej - set fra vest mod øst.

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet er ca. 258 ha kulstofrige lavbundsarealer. Ca. 40 lodsejere er en del af undersøgelsesområdet, som geografisk ligger i Viborg Kommune, i Nørreådalen mellem Randers og Viborg, lige syd for Ø bakker.

Formål

Formålet er, at genskabe en mere naturlig hydrologi og dermed vandmætte de kulstofrige lavbundsarealer, som i dag er drænede. Dette skal medvirke til, at reducere udledningen af drivhusgasser fra arealerne.
Undersøgelsesområdet ligger i vandopland til Randers fjord og et projekt vil således også bidrage til, at reducere udledningen af kvælstof til fjorden.

Endvidere skal genskabelse af naturlig hydrologi ikke mindst forbedre forholdene for den beskyttede natur, habitatnaturtyperne og arterne i området.

Området er beliggende i Natura 2000, og består overvejende af ekstensive arealer og natur, beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.

Mulige projekttiltag

Mulige projekttiltag er afbrydning af dræn og grøfter og om muligt bringe mindre, tilløbende vandløb i området til terræn og genslynge dem. Der vil ikke blive foretaget ændringer af selve Nørreåen.

Synergier til øvrige projekter og tiltag

Undersøgelsesområdet er endvidere beliggende inden for LIFE IP Natureman indsatsområde, hvor man bl.a. arbejder på, at etablere større, sammenhængende arealer til græsning, ligeledes med henblik på, at understøtte og forbedre natur og biodiversitet i Natura 2000 områderne i ådalene.

Ligeledes spiller det ind i den lokale landskabsstrategi for Nørreådalen. Desuden muliggør et eventuelt projekt, at adgangen til naturen kan forbedres lokalt.

Øvrig information

Efterhånden som der fremkommer resultater af forundersøgelser mv. vil relevante dokumenter blive tilføjet til dokumentarkivet her på siden, som er frit tilgængeligt.

Et Klima-lavbundsprojekt bygger på frivillighed. Her kan du læse mere om Naturstyrelsens Klima-lavbundsindsats.

Fakta

Projekttype: Statsligt klima-lavbundsprojekt
Periode: 2022-2025
Samarbejdspartnere: Viborg Kommune og Envidan
Økonomi: Budget 18,8 mio. kr. 
Projektareal: ca. 258 ha 

Projektforløb

Nørreåen øst for Nybrovej - set fra vest mod øst.

Kort over projektområdet

Oversigtskort over undersøgelsesområdet syd for Øby (8830 Tjele)

Luftfoto undersøgelsesområde syd for Øby og Ø bakker

Kontakt

Linda Udklit
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: liudk@nst.dk
tlf.: +45 93 59 69 27

Lone Harder Waldemar
Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen
mail: lohawa@lbst.dk
tlf.: +45 21 62 78 91

 

Nyheder om klima-lavbundsprojekter