Klima-lavbundsprojekt Ørting­ og Randlev Moser

I samarbejde med Odder Kommune, undersøger Naturstyrelsen et muligt klima-lavbundsprojekt i Ørting og Randlev Moser. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig tilbageholdelse af CO 2 ved vådgøring af området. Forundersøgelse gennemføres i perioden 2022-2023

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Undersøgelsesområdet

Det potentielle klima-lavbundsprojekt er beliggende syd for Odder i Ørting og Randlev Moser. Forundersøgelsesområdet, der berører ca. 130 ejendomme og 160 lodsejere, omfatter 400 ha, heraf er ca. 355 ha beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 6 % organisk stof svarende til ca. 90% af undersøgelsesområdet. Ud af disse ca. 355 ha er ca. 52% enten omdriftsareal eller permanent græs. Området afvandes gennem grøfter og dræn til Rævs Å, der afvander til Norsminde Fjord.

Udtagning af lavbundsjord

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at udtage kulstofrige lavbundsjorder (tørvejord) fra landbrugsmæssig drift for at reducere disse arealers tab af CO2 til atmosfæren, hvilket er et delmål i den vedtagne klimahandlingsplan. Det indebærer, at al afvanding i form af dræn og grøfter afbrydes, så jorden bliver vådere og nedbrydningen af tørvejorden ophører.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i det mulige projektområde.

En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Forundersøgelse og realisering af et evt. senere projektet finansieres af nationale midler og vil være med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, forundersøgelse
Periode: 2022-2023
Beliggenhed: Odder kommune
Økonomi: 1 mio. kr.
Undersøgelsesområde: 400 ha

Projektforløb

Kort over mulige projektområder

 

Kontakt

Anders Lund Jensen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: anluj@nst.dk 
tlf.: +45 51 62 72 19

Nyheder om klima-lavbundsprojekter