Klima-lavbundsprojekt Pumpestation Nord, Skjern Enge

Luftfoto af Skjern Enge

Projektbeskrivelse

I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune undersøger Naturstyrelsen i 2023 og 2024 mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i interesseområdet for Stauning-Ganer Landvindingslag ved Skjern Å.

Området er i dag afvandet med pumpe af Stauning-Ganer Landvindingslag, og bliver også kaldt Pumpestation Nord som er den største af de 5 pumpestationer fra afvandingsprojektet i 1960’erne med udretning af Skjern Å og afvanding af engene. Pumpestation Nord er stadig i funktion og afvander et stort landbrugsområde nord for diget ud mod Skjern Å.

Undersøgelsesområdet for et potentielt klima-lavbundsprojekt udgør det med pumpe afvandede område, og er på ca. 1488 ha, heraf er ca. 460 ha tørveholdig jord. Undersøgelsesområdet har begrænset tørvindhold, men der er mulighed for at undersøge området med supplerende kulstofprøver.

Undersøgelsesområdet er lavbundsarealer med ca. 95% af området bestående af intensivt dyrkede landbrugsjorde, og med begrænset arealer med permanent græs og natur. Den vestligste del af undersøgelsesområdet (ca. 245 ha) ligger inden for Natura 2000 området for Ringkøbing fjord og Nymindestrømmen (område nr. 69), og området støder direkte op til Natura 2000 området Skjern Å (område nr. 68). Natura 2000 områderne består af både fuglebeskyttelses-, habitat- og ramsarområder. Der er derfor væsentlige naturinteresser i området.

Det væsentligste kriterium for udvælgelse af undersøgelsesområdet er jordens indhold af organisk stof, og dermed mulig CO2 tilbageholdelse ved gennemførelse af et klima-lavbundsprojekt.

Undersøgelsesområdet for Pumpestation Nord berører ca. 75 ejendomme, som alle er orienteret om forundersøgelsen.

Udtagning af Lavbundsjord

Projektets primære formål er, at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og genskabe de naturlige vandstande i området.

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af et klima-lavbundsprojekt i Stauning-Ganer Landvindingslags interesseområde, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold.

Med denne forundersøgelse tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt, og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter. Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Øge biodiversiteten
  • Afhjælpe okkerproblematik i området
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur i området for udløbet af Skjern Å

Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 211 af 08/02/2022.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt - Forundersøgelse
Periode: 2023 - 2024
Samarbejdspartnere: Ringkøbing-Skjern Kommune
Projektareal: 1488 ha
Økonomi: ca. 3 mio. kr.

Projektforløb

I løbet af 2024 og starten af 2025 gennemføres der en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i interesseområdet for Pumpestation Nord.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledningen af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Kanaler

Projektforløb

Kort over projektområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet

Kontakt

Anne Jensen
Specialkonsulent (Projektleder)
Søhøjlandet
mail: annej@nst.dk 
tlf.: +45 93 58 65 64

Charlotte Brown Petersen
mail: chbrp@nst.dk 
tlf.: +45 21 41 86 02

Nyheder om klima-lavbundsprojekter