Klima-lavbundsprojekt Resenkær

Naturstyrelsen Vestjylland undersøger i perioden 2023-2024 muligheden for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i de pumpeafvandede områder ved Resenkær Å og Dynd Å sydvest for Humlum. Forundersøgelserne sker i dialog med de berørte lodsejere og i samarbejde med Struer og Lemvig kommuner. Projektet er et led i klimaindsatsen på tørveholdige lavbundsjorde og vil samtidig bidrage til at genskabe værdifuld sammenhængende natur i området.

Udsigt over Resenkær pumpelag december 2023

Projektbeskrivelse

Resenkær er et kulstofrigt lavbundsareal, som ligger kystnært ud mod Limfjorden i et stærkt kuperet moræne-landskab ca. fem kilometer nordvest for Struer by.

Undersøgelsesområdet er afgrænset med udgangspunkt i terrænet, og hvor der vurderes at være tørvejord. Undersøgelsesområdet løber langs Resenkær Å samt Dynd Å, der begge har udløb til Limfjorden ved Nissum Bredning. Cirka halvdelen af undersøgelsesområdet afvandes vha. to pumpelag, som har afvandet området siden slutningen af 1950’erne og starten af 1960’erne.

Det endelige projektområde fastsættes i forbindelse med forundersøgelsen baseret på opmålinger og i dialog med de ca. 43 lodsejere i området.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser fra kulstofrige lavbundsjorde til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og afvandingen afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Mulige projekttiltag

Projekttiltagene vil som udgangspunkt være at ændre den nuværende afvanding af området, så arealerne bliver vådere. Forundersøgelsen klarlægger de nærmere tiltag.

Etableringen af klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Økonomiske muligheder for deltagende lodsejere er kompensation, køb og salg eller jordfordeling.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, forundersøgelse
Periode: 2023-2024
Samarbejdspartnere: Lemvig Kommune og Struer Kommune
Økonomi: 900.000 kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Resenkær Å
Pumpestation ved Resenkær

Kort over undersøgelsesområdet

Oversigtskort - den røde polygon angiver undersøgelsesområdet

Kontakt

Helle Ostenfeldt Kalkrup
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: heosk@nst.dk
tlf.: +45 72 54 36 71
mob.: +45 93 58 65 87

Anne Gro Thomsen
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: angth@nst.dk
tlf.: +45 72 54 37 82
mob.: +45 22 88 99 42

Nyheder om klima-lavbundsprojekter