Klima-lavbundsprojekt Ryomgård

Naturstyrelsen Himmerland har i Syddjurs Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt i området ved Ryom Å tæt ved Ryomgaard. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen er jordens indhold af organisk stof og dermed mulig tilbageholdelse af CO2 ved vådgøring af arealerne.

Ryom å marts 2023

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024.

Undersøgelsesområdet er beliggende i området mellem Ryomgaard og Kolind. Området udgøres af en smeltevandsdal med afløb gennem Kolindsund til Kattegat via Grenåen. De stejle ådalsskrænter bevirker, at projektet på nord- og sydsiden af Ryom Å afgrænses naturligt. Som udgangspunkt ændres der ikke på hovedløbets bund, brinker eller forløb og derfor vil de nuværende vandstandsforhold i Ryom Å opstrøms undersøgelsesområdet kunne bibeholdes.

Forundersøgelsesområdet omfatter 278 ha og vurderes at indeholde betydelige mængder tørvejord. Der er ca. 55 lodsejere i området.

Undersøgelsesområdet afvandes flere steder med dræn og grøfter og enkelte steder med pumpestationer. Centralt i området løber det regulerede og ca. 17 km lange vandløb Ryom Å. Ryom Å har sit udspring tæt ved Ommestrup syd for Mørke. Udvejs på sin færd mod Kattegat modtager Ryom Å vand fra en del tilløb, heriblandt Hulbæk, Bønbæk, Korup Å og Tjerrild Å.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører, dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Mulige projekttiltag 

Projekttiltagene vil som udgangspunkt være vådgøring af arealerne ved standsning af pumper samt sløjfning af dræn og grøfter. Forundersøgelsen klarlægger de nærmere tiltag.

Etableringen af klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Økonomiske muligheder for deltagende lodsejere er kompensation, køb og salg eller jordfordeling.

Et Klima-lavbundsprojekt bygger på frivillighed. Her kan du læse mere om Naturstyrelsens Klima-lavbundsindsats.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: 2023-2025
Projektareal: 278 ha
Økonomi: Budget 500.000 kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Mark ved Ryomgård marts 2023

Kort over undersøgelsesområdet

Kontakt

Morten Fischer Jørgensen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: mofij@nst.dk
tlf.: +45 41 96 94 45

Nyheder om klima-lavbundsprojekter