Klima-lavbundsprojekt Sjørrin­g Kær

Naturstyrelsen Himmerland har i løbet af 2023 i samarbejde med Viborg Kommune gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at etablere et klima-lavbundsprojekt i Sjørring Kær. Projektområdet, der omfatter 82 ha, er beliggende i Skals ådal langs den øvre del af Sjørring Kanal. Forundersøgelsen har vist, at det er teknisk muligt at gennemføre et lavbundsprojekt, og da der også har vist sig opbakning til projektet blandt lodsejere, ønsker Naturstyrelsen at gå videre med at realisere dette klima-lavbundsprojekt. Projektet, der har til formål at mindske klimabelastningen, vil samtidig forbedre natur og vandmiljø i området.

Sjørring Kær. Foto fra Markvej ud til pumpe. Januar 2023.

Projektbeskrivelse

Projektområdet Sjørring Kær ligger i Skals ådal umiddelbart syd for Hobro Landevej. Området afvandes i dag via Sjørring Kanal til Skals Å.

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i området.

Den tekniske forundersøgelse er mundet ud i et projektforslag med genskabelse af naturlig hydrologi ved at sløjfe dræn og nogle sidegrøfter samt slukke pumpen, der afvander dele af projektområdet. Den øvre del af Sjørring Kanal, der er gravet gennem højere liggende terræn og dermed fremstår dybtskåret, vil på en strækning af ca. 250 meter blive flyttet til et nyt slynget forløb gennem det lavereliggende terræn. For at friholde beboelser fra påvirkning sikres fortsat afledning af overfladevand fra boligparceller. Den tekniske forundersøgelse samt bilag og tegninger kan findes i dokumentarkivet nedenfor.

Det er målet, at skabe et samlet projekt, der som helhed kan opnå flere synergieffekter. Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • Sikre CO2-tilbageholdelse
  • Mindske tabet af kvælstof til vandmiljøet
  • Øge biodiversiteten i området samt bidrage til et større sammenhængende naturområde
  • Tilbageholde og dermed forsinke afstrømningen af vandet til Skals Å
  • Forbedre den fysiske vandløbskvalitet i den øvre del af Sjørring Kanal

Projektområdet er afgrænset på 82 ha og, hvis det realiseres, vil det kunne bidrage med en samlet reduktion på ca. 1.730 ton CO2-ækvivalenter pr. år, svarende til 21,1 ton CO₂-ækvivalenter pr. hektar pr. år. Ekstensiveringen af landbrugsdriften i projektområdet samt ophør af dræning vil desuden kunne bidrage med en kvælstofreduktion på ca. 2,9 ton N pr. år, svarende til 35 kg N pr. hektar pr. år.

Gennemførelse af projektet vil understøtte en forbedring af vandløbskvaliteten ved fysiske anlæg som genslyngninger, hævning af vandløbsbund og udlægning af gydegrus, hvorved der skabes flere levesteder for vandløbsinsekter, vandplanter og ørreder.

Udtagning af landbrugsjord fra intensiv drift og genskabelse af naturlig hydrologi vil bidrage til at der skabes et større sammenhængende naturområde med en mosaik af lavvandede småsøer og våde enge i det centrale område samt mere tørre enge i randområdet og de højere liggende delområder.

Forundersøgelsen viser samlet set, at der er et potentiale for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i området. Forundersøgelsesrapporten kan findes i dokumentarkivet nedenfor.

I den kommende periode skal projektforslaget fra forundersøgelsen viderebearbejdes, og der gennemføres således en mere detaljeret planlægning af de arbejder der vil skulle udføres i ådalen i forbindelse med gennemførelse af projektet. Senere skal projektet også myndighedsgodkendes inden anlæg.

Jordfordeling og lodsejeraftaler

Lodsejerne har været inddraget undervejs i forundersøgelsen ved individuelle samtaler. Projektet er baseret på frivillighed og afhænger af, at der kan indgås aftaler med lodsejerne.  

Gennem en jordfordeling kan de berørte lodsejere tilbydes anden dyrkbar jord til erstatning for de arealer, der indgår i projektet. Man kan vælge at sælge berørte projektarealer, eventuel hele ejendomme eller fastholde egne arealer mod en engangskompensation.

De involverede lodsejere har under den ejendomsmæssige forundersøgelse tilkendegivet, at de er positive over for en realisering af projektet. Allerede i løbet af 2023 har Naturstyrelsen således foretaget opkøb af projektarealer med henblik på at fremme en mulig realisering af klima-lavbundsprojektet.

Klima-lavbundsprojektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: 2023-2025
Samarbejdspartnere:  Viborg Kommune.
Økonomi: 8,3 mio. kr.

Projektforløb

Sjørring Kær fra Hobro Landevej. Januar 2023.
Dronefoto. November 2023.
Skråfoto. Maj 2017.
Billede af området fra 1954. Foto: Danmark set fra luften.

Kort over projektområdet

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen
Naturstyrelsen Himmerland
mail: kjelj@nst.dk
tlf.: +45 41 15 77 66

Nyheder om klima-lavbundsprojekter