Klima-lavbundsprojekt Smedager

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Indledende screening af et klima-lavbundsprojekt ved Smedager, som ligger sydvest for Bolderslev i Aabenraa Kommune, har vist at der er grundlag for at gå videre med en forundersøgelse af et projekt. Der er i den anledning afgrænset et undersøgelsesområde på ca. 215 ha. Det skal undersøges, om der kan gennemføres et statsligt klima-lavbundsprojekt, som vil have til hovedformål at bidrage til reduktion af CO2 og andre klimagasser ved at tilbageholde kulstof i jorden. Samtidig vil et projekt understøtte andre positive effekter i forhold til natur og miljø.

Beskrivelse af et muligt  projekt

Undersøgelsesområdet ved Smedager udgøres af et langstrakt, tørveholdigt areal, som vandløbet Gåskær-Rebbøl Skelgrøft løber igennem, og som i dag er drænet og anvendes til landbrugsmæssig omdriftsjord eller permanent græs. En mindre del af undersøgelsesområdet mod sydvest overlapper desuden med Natura 2000-område nr. 98 (Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose), hvor genskabelse af naturlig hydrologi muligvis vil kunne bidrage til tilbageholdelse af klimagasser og forbedring af naturen. Et undersøgelsesområde er ikke det samme som et endeligt projektområde, og forundersøgelsen skal afdække, hvad der kan lade sig gøre, både mht. landskab, hydrologi og lodsejernes ønsker.

Et eventuelt projekt vil omfatte vådgøring af projektarealerne, hvilket bl.a. kan ske vha. sløjfning af dræn og grøfter, overrisling med vand fra naboarealer og hævning af vandløb. Vådgøring sker kun på projektarealerne, mens andre arealer skal holdes upåvirkede af et projekt. Når vandstanden på projektarealerne hæves, og der ikke længere sker nogen dyrkning, tilføres jorden mindre ilt, og nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker langsommere, eller ophører helt, hvorved der frigives færre klimagasser.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode:  2023 -  2026
Projektareal: 215 ha
Økonomi: 1.030.000 kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Smedager
Vandløbet Gåskær-Rebbøl Skelgrøft, Smedager
Marker Smedager

Kort over projektområdet

Projektområdet er markeret med den grønne grænse på kortet

Kontakt

Jakob Humaidan
Projektleder
Naturstyrelsen Fyn
mail: jakhu@nst.dk 
tlf.: +45 30 68 92 06 

Bo Mammen Kruse
Biolog
Naturstyrelsen Sønderjylland
mail: bomak@nst.dk 
tlf.: +45 23 43 50 76

Nyheder om klima-lavbundsprojekter