Klima-lavbundsprojekt Starbæk

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemfører i perioden 2023-2024 en forundersøgelse for et muligt klima-lavbundsprojekt i Varde Kommune, tæt på Ølgod og Strellev. Der bliver udført en teknisk-biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, som forventes offentliggjort i 2024.

Drone vinter 2024

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemfører i perioden 2023-2024 en forundersøgelse for et muligt klima-lavbundsprojekt i Varde Kommune, tæt på Ølgod og Strellev. Der bliver udført en teknisk-biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, som forventes offentliggjort i 2024.

Forundersøgelsen udarbejdes i samarbejde med Varde Kommune og SAGRO Esbjerg.

Starbæk er en tidligere højmose i Varde Kommune, hvor der har været gravet tørv i gamle dage. Undersøgelsesområdet er 97 ha, hvoraf 72% af arealet består af kulstofholdige jorde.

Området består i dag primært af §3-naturudpegninger og permanent græs, men er i dag stadig hårdt drænet og har også en del jord i omdrift. Dette viser sig blandt andet ved at der er en stor okkerpåvirkning nedstrøms, fra områdets gennemgående vandløb.

Projektets opstart stod Varde Kommune for, hvorefter projektet blev overdraget til Naturstyrelsen Blåvandshuk, som nu er gået i gang med at indlede en forundersøgelse af projektet.

Gennem det hidtidige projektforløb har lodsejere været samarbejdsvillige og selv taget initiativ til projektet i ønsket om at gøre noget godt for klima og natur. Forundersøgelsen berører i alt 16 ejendomme, som alle er orienteret om forundersøgelsen.

Udtagning af lavbundsjord

Projektets primære formål er at bidrage til klimamålene, så CO2 udledningen fra jorden bremses og bidrage til oplagring af CO2 på sigt. Dertil vil genskabelsen af mosen den eksisterende naturmæssige værdi højnes og gøre gavn for biodiversitet.

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Forsinke og tilbageholde vand i mosen
  • Afhjælpe okkerproblematik i området
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur
  • Klimatilpasning
  • Rent vandmiljø og drikkevand

Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 1206 af 26/09/2023.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: 2023 - 2024
Undersøgelsesområde: 97 ha
Samarbejdspartnere: Varde Kommune og SAGRO
Økonomi: 0,91 mio. kr.

Projektforløb

I løbet af 2023 gennemføres der en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i området.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledningen af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet

Historisk kort

Kontakt

Charlotte Brown Petersen
Projektleder
Klima-lavbund
mail: chbrp@nst.dk 
tlf.: +45 2141 8602

Nyheder om klima-lavbundsprojekter