Klima-lavbundsprojekt Store Lyngby Mose

Naturstyrelsen Nordsjælland og Midtsjælland har afgrænset et undersøgelsesomårde i St. Lyngby Mose syd for Arresø i Hillerød Kommune.

Projektbeskrivelse

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledningen af klimagasser bremses.

Med forundersøgelsen tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter.

Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

• Opnå CO2-tilbageholdelse
• Forsinke og tilbageholde vand i moseområdet
• Øge biodiversiteten
• Underbygge udvikling af sammenhængende natur

Området

St. Lyngby Mose er en gammel tørvemose, der er gennemsat med dræningsgrøfte og tydelige tegn på tørvegravning. Området består i dag af omdriftsarealer og permanent græs ca. 56 ha., skov ca. 8 ha., naturarealer ca. 17,3 ha. samt ca. 0,7 ha. sø. Topografien inden for undersøgelsesområdet, varierer mellem kote - 1,7 m og 10,1 m med de laveste områder i den sydøstlige del mod Lyngby Å og de højest liggende områder mod øst og nord.

Forundersøgelse

I løbet af efteråret 2023 gennemføres en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved individuelle samtaler og fælles lodsejermøder om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, forundersøgelse
Periode: 2023-2024
Samarbejdspartnere: Hillerød Kommune og landboforeningerne
Projektareal: 82 ha

Kontakt

Marc Overgaard Hansen
Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland
mail: maovh@nst.dk
tlf.: +45 29 42 17 56

Lise Vølund
Biolog
Naturstyrelsen Nordsjælland
mail: lisvo@nst.dk
tlf.: +45 40 28 05 66