Klima-lavbundsprojekt Svanemosen

Naturstyrelsen Trekantsområdet har i samarbejde med Kolding Kommune undersøgt et område omkring Svanemosen sydvest for Kolding for mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt. Det vurderes, at der er et potentiale, og Naturstyrelsen har nu igangsat en teknisk og biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse i et 250 ha stort undersøgelsesområde. Forundersøgelserne forventes færdige i efteråret 2024.

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Det primære formål med klima-lavbundsprojektet er at reducere drivhusgasudledningen fra de kulstofrige jorder i og omkring Svanemosen. Ved at hæve vandstanden i området standses iltningen af tørven og derved reduceres udledningen. Et andet vigtigt formål er også at genskabe de rette vilkår for udvikling af højmosen i Svanemosen. Derudover er der en masse andre synergieffekter som projektet kan understøtte. Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at: 

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Forbedre forholdene for højmosen, så den igen udvikler sig
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af et større sammenhængende naturområde
  • Skabe muligheder for bynære naturoplevelser og friluftsliv

Svanemosen

Den centrale del af Svanemosen er en af Danmarks største højmoser. Højmose er en sjælden naturtype i Danmark. Det særlige ved højmoser er, at de kun får tilført vand gennem regn. Der er således ingen kontakt med grundvandet. Det giver et helt særligt miljø med en meget spændende artssammensætning, primært bestående af forskellige mosser. Mange højmoser i Danmark er gennem tiden blevet drænet med henblik på opdyrkning. Svanemosen er også drænet, og selvom der tidligere er gennemført projekter med formålet om at genskabe højmosen ved at sløjfe dræn og lukke grøfter, så er der i dag fortsat en dræningseffekt som gør, at højmosen ikke er velfungerende. Så foruden den positive effekt for klimaet ved reduktion af CO2 udledningen, så vil et klima-lavbundsprojekt i Svanemosen også have en positiv effekt på højmosen.  

Lodsejerne

Der er 19 lodsejere i undersøgelsesområdet, heraf er Naturstyrelsen én af dem og ejer omkring halvdelen af undersøgelsesområdet. I maj 2023 blev der afholdt et lodsejermøde med oplæg om, hvad et klima-lavbundsprojekt er og hvad et projekt i Svanemosen vil betyde for lodsejerne, referatet findes i dokumentarkivet. Til slut på mødet var der enighed om, at potentialet for et projekt kunne undersøges nærmere ved at igangsætte en forundersøgelse.  

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, Forundersøgelse
Periode: 2023 - 2024
Projektareal: 250 ha
Samarbejdspartner: Kolding Kommune
Økonomi: 1.070.000 kr.

Projektforløb

Ældre stemmeværk i den centrale del af Svanemosen
Spagnummosser og frit vandspejl i Svanemosen

Kort over projektområdet

Projektområdet er markeret med den blå grænse på kortet.

Projektansvarlig

Nyheder om klima-lavbundsprojekter