Klima-lavbundsprojekt TimÅ

Naturstyrelsen Vestjylland gennemfører i perioden 2023 og frem en realisering af klima-lavbundsprojektet Tim Å i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2021-22 gennemførte Naturstyrelsen Vestjylland en forundersøgelse af området under LDP-ordningen og der var blandt lodsejerne opbakning til en realisering af projektet. Der er efterfølgende givet bevilling til en realisering under Naturstyrelsens klima-lavbundsordning, hvor der i øjeblikket foretages en jordfordeling. Derefter skal der laves en detailprojektering og myndighedsbehandling af projektet.

Området ved Tim Å

Projektbeskrivelse

Området ved Tim Å er et kulstofrigt lavbundsareal, som ligger vest for Tim I Ringkøbing-Skjern Kommune. Området afgrænses af Holstebrovej mod øst og Tim Kirkevej mod vest.

Projektområdet er afgrænset med udgangspunkt i terrænet, og hvor der vurderes at være tørvejord. Konklusionen på forundersøgelsen blev, at der er grundlag for at gå videre med et projekt på ca. 100 ha. Beregninger viser, at projektet ved Tim Å vil bidrage med en samlet reduktion på ca. 900 t CO2-ækvivalenter/år. Ekstensiveringen af projektområdet samt projektets tiltag vil også bidrage med en kvælstofreduktion på ca. 4400 kg N til Ringkøbing Fjord pr. år.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser fra kulstofrige lavbundsjorde til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og afvandingen afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Mulige projekttiltag

Indenfor projektområdet vil der så vidt muligt ske en reetablering af ådalen og herved en genskabelse af den naturlige hydrologi i området uden at ændre forløbet af Tim Å. Spildevandsgrøften ændres heller ikke væsentligt. Dræn og grøfter i oplandet omlægges i det omfang, det er muligt til overrisling indenfor projektområdet og afvandingsgrøfter indenfor projektgrænsen blokeres i videst muligt omfang.

 

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, realisering
Periode: 2023-2026
Samarbejdspartnere: Ringkøbing-Skjern Kommune
Økonomi: 20,7 mio kr. til realisering

Projektforløb

Området ved Tim Å
Kort over projektområdet


Kontakt

Helle Kalkrup
Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland
mail: heosk@nst.dk
tlf.: +45 72 54 36 71
mob.: +45 93 58 65 87

Stinna Susgaard Filsø
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
mail: stsuf@nst.dk
tlf.: +45 72 54 36 60
mob.: +45 61 92 20 80

Nyheder om klima-lavbundsprojekter