Klima-lavbundsprojekt Tjerr­ild Å

Naturstyrelsen Himmerland har i Syddjurs Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt i området ved Tjerrild Å syd for Ryomgaard. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse.

Område ved Tjerrild Å

Projektbeskrivelse

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024.

Undersøgelsesområdet er beliggende i området syd for Ryomgård. Området udgøres af en gammel fjordarm med afløb gennem Ryom Å til Kolindsund til Kattegat via Grenåen. De stejle skrænter på østsiden bevirker, at projektet afgrænses naturligt, mens området på vestsiden afgrænses af letbanen. Undersøgelsesområdet er beliggende i et privat pumpelag.

Forundersøgelsesområdet, der berører1 lodsejer, omfatter 46 ha og vurderes at indeholde betydelige mængder tørvejord.

Undersøgelsesområdet afvandes med dræn, grøfter og en pumpe. Centralt i området løber det regulerede og ca. 2,5 km lange vandløb Tjerrild Å.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske landbrugets tab af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledningen af klimagasser mindskes.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Mulige projekttiltag

Projekttiltagene vil som udgangspunkt være at gøre arealerne fugtigere ved standsning af pumpe, sløjfning af dræn og grøfter. Forundersøgelsen klarlægger de nærmere tiltag.

Etableringen af klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra den deltagende lodsejeres side.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt forundersøgelse
Periode: 2023 - 2024
Projektareal: 45,3 ha
Økonomi:  400.000 kr. 

Projektforløb

Pumpebrønden

Kort over undersøgelsesområdet

Kontakt

Morten Fischer Jørgensen
Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
mail: mofij@nst.dk
tlf.: +45 41 96 94 45

Grøft i pumpelaget.
Gammelt moseeg fra området.

Nyheder om klima-lavbundsprojekter