Klima-lavbundsprojekt Tranemosen

I samarbejde med Kalundborg Kommune undersøger Naturstyrelsen mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i Tranemosen.

Projektbeskrivelse

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i moseområdet.

Med forundersøgelsen tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter.

Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Forsinke og tilbageholde vand i moseområdet, der via Tranemosegrøften afvander til Sejerø Bugt i Kattegat
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur

Området

Tranemosen fremstår i dag som dyrkede marker med kornproduktion og enge med græsslet, som holdes i dyrkning ved hjælp af tre aktive pumpe. Moseområdet afvandes via Tranemosegrøften, som løber mod øst og nord for at munde ud i Kattegat (Sejerø Bugt). Den østlige del af området holdes i dyrkbar stand via pumper.

Forundersøgelse

I løbet af foråret og sommeren 2023 er gennemført en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som har afdækket mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt. Lodsejerne har deltaget aktivt både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler for at afdække projektinteressen.

I november 2023 blev projektforslaget fra forundersøgelsen præsenteret for lodsejerne. Projektforslaget peger på et muligt projektområde på ca. 180 ha. Ved gennemførelse af projektforslaget vil resultatet være en reduktion af drivhusgasudslippet på 2.027 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en arealspecifik drivhusgasreduktion på ca. 11 tons CO2-ækv./år/ha projektareal.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften i projektområdet samt øvrige tiltag vil betyde, at projektets samlede kvælstofreduktion vil udgøre i alt 6,1 tons kvælstof pr. år. Den samlede kvælstofreduktion svarer til en arealspecifik reduktion på 34 kg N/ha/år.

Gennemførelse af projektet vil betyde ophør af drift af 3 afvandingspumper, og der sløjfes en række grøfter og dræn. Tranemosegrøften bibeholdes for at sikre en tilstrækkelig vandafledning fra området i perioder med meget høj vandstand (navnlig vinterperioden), så ikke fx bygninger påvirkes negativt af projektet. De vinkelrette slyngninger af Tranemosegrøften erstattes af mere naturlige snoninger gennem moseområdet for at give bedre landskabelige og naturlige forhold.

Udtagning af landbrugsjord fra intensiv drift vil bidrage til at der skabes et større sammenhængende naturområde med våde enge og moseområder. De ændrede afvandingsforhold vil betyde at området bliver vådere navnlig i sommerhalvåret. Den ændring vil være til gavn for de forskellige naturtyper, da moseområdet vil blive vådere og forventeligt få flere vådbundsarter karakteristiske for moser.

Forundersøgelsen viser således, at der er et potentiale for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i området. Se forundersøgelsesrapporten i dokumentarkivet nedenfor.

Lidt om gennemførsel

En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Tranemosen klima-lavbundsprojekt vil skulle realiseres ved at gennemføre en jordfordeling, hvor der er mulighed for at samle arealer og tilbyde lodsejerne erstatningsjord for den landbrugsjord, der vil skulle udtages fra drift i projektområdet. Lodsejerne tilbydes køb, salg, bytte af jord eller alternativt en engangskompensation.

Senere skal der gennemføres en mere detaljeret planlægning af de arbejder der vil skulle udføres i ådalen i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: 2023 - 2025
Samarbejdspartnere: Kalundborg Kommune og Landboforeningen VKST
Økonomi: 21,0 mio. kr.

Projektforløb

Kort over projektområde

Kort over projektområde

Kontakt

Jan Søndergaard
Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland
mail: jansn@nst.dk
tlf.: +45 93 56 41 07

Nyheder om klima-lavbundsprojekter