Klima-lavbundsprojekt Vindemosen

I samarbejde med Kolding Kommune undersøger Naturstyrelsen i 2024 mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i Vindemosen. Der gennemføres en teknisk og biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse. Forundersøgelserne forventes gennemført og offentliggjort i løbet af 2024.

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorde af landbrugsdrift og hæve vandstanden, således at jorden bliver vandmættet. Andre afledte effekter af et klima-lavbundsprojekt er klimatilpasning i form af tilbageholdelse af vand ved større nedbørsforekomster, øget biodiversitet og udvikling af sammenhængende natur.

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet ligger på Stenderup halvøen omtrent 8 km sydøst for Kolding by. Området udgør ca. 75 ha, hvoraf 55 ha svarende til 73% ligger på kulstofrige jorde med mindst 6% tørv. Det væsentligste kriterium for udvælgelse af undersøgelsesområdet er jordens indhold af organisk stof, og dermed mulighed for CO2 tilbageholdelse ved gennemførelse af et klima-lavbundsprojekt.

Området ligger i en klart afgrænset gryde i landskabet med markante højdeforskelle i alle retninger på nær i østlig retning, hvor et dige samt en landkanal afgrænser undersøgelsesområdet.

Det meste af lavbundsarealet er i omdrift, men der findes også arealer med permanent græs og natur. Umiddelbart nedstrøms undersøgelsesområdet løber landkanalen ud i Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt. Desuden er der registreret flere forekomster af løvfrø inden for undersøgelsesområdet. Da dette er en bilag IV art, skal der senere i projektet tages stilling til udbredelsen og evt. tiltag for ikke at påvirke arten negativt.

Undersøgelsesområdet berører 15 lodsejere fordelt på 11 ejendomme samt et pumpelag, som alle er blevet orienteret om forundersøgelsen.

Forundersøgelsen

I løbet af 2024 gennemføres der en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt.

Der skal laves registreringer af højdekoter, vandløb, dræn, drænbrønde og grøfter. Der skal tages jordprøver for at bestemme indholdet af kulstof og fosfor og der skal ske en kortlægning af Bilag IV arter.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler, hvor et foreløbigt udkast til projekttiltag og afvandingskort vil blive præsenteret. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Lodsejerne har mulighed for at sælge eller købe projektjord, at deltage i en jordfordeling eller at modtage kompensation for permanent udtagning og vådgøring af arealet i form af en engangskompensation.

Ud fra den indsamlede viden på arealerne samt lodsejerinterviews udarbejdes et kort over projekttiltag, samt afvandingskort der viser, hvordan den gennemsnitlige vandstand vil være i projektområdet ved de projekterede tiltag. Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet CO2-reduktion samt forventet reduktion af udledning af kvælstof og fosfor til Lillebælt.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, Forundersøgelse
Periode: 2023 - 2024
Samarbejdspartnere: Kolding Kommune
Projektareal: 75 ha
Økonomi: 650.000 kr.

 

Projektforløb

Kort over projektområdet

Projektområdet er markeret med den grønne grænse på kortet

Kontakt

Kasper Kolbjørn Nielsen
Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: kakon@nst.dk 
tlf.: +45 20 11 74 63 

Andreas Bjerre Scheffel
Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: andrs@nst.dk 
tlf.: +45 91 32 95 13

Nyheder om klima-lavbundsprojekter