Klima-lavbundsprojekt Vrenderup Mose

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemfører i perioden 2023-2024 en forundersøgelse for et muligt klima-lavbundsprojekt i Varde Kommune, tæt på Vrenderup by. Der bliver udført en teknisk-biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, som forventes offentliggjort i 2024.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemfører i perioden 2023-2024 en forundersøgelse for et muligt klima-lavbundsprojekt i Varde Kommune, tæt på Vrenderup by. Der bliver udført en teknisk-biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, som forventes offentliggjort i 2024.
Forundersøgelsen udarbejdes i samarbejde med Varde Kommune og SAGRO Esbjerg.


I området omkring Skonager Lilleå og Vrenderup Mosebæk finder man resterne fra den tidligere højmose Vrenderup Mose, hvor der har været gravet tørv i gamle dage. Undersøgelsesområdet er 263 ha, hvoraf 67% af arealet består af kulstofholdige jorde med tørveindhold på over 6%.


Der er en stor okkerpåvirkning nedstrøms fra områdets gennemgående vandløb. Varde kommune arbejder derfor sideløbende på at opstarte en forundersøgelse for okkerindsatsen. Det var netop under et lodsejermøde vedr. okkerindsatsen, hvor der blev ønsket undersøgelse af en klima-lavbundsprojekt i samme område. Forventningen er at klima-lavbundsprojektet kan komplementere okkerindsatsen nedstrøms i Skonager Lilleå.

Okker jord

 

Området består i dag af §3-naturudpegninger, Natura2000-reference station, permanent græs og en del omdriftsjord. Det forventes at projektet har potentiale til at bidrage med en betydelig klima-effekt.

Gennem det hidtidige projektforløb har lodsejere været samarbejdsvillige og selv taget initiativ til projektet. Forundersøgelsen berører i alt 56 ejendomme, som alle er orienteret om forundersøgelsen. Projektet er opstartet i samarbejde med Varde kommune og SAGRO.

Udtagning af lavbundsjord

Projektets primære formål er at bidrage til klimamålene, så CO2 udledningen fra jorden bremses og bidrage til oplagring af CO2 på sigt. Dertil vil genskabelsen af mosen den eksisterende naturmæssige værdi højnes og gøre gavn for biodiversitet.

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Forsinke og tilbageholde vand i mosen
  • Afhjælpe okkerproblematik i området
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur
  • Klimatilpasning
  • Rent vandmiljø og drikkevand

Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 1206 af 26/09/2023.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode: 2023 - 2024
Undersøgelsesområde: 263 ha
Samarbejdspartnere: Varde Kommune
Økonomi: 2,65 mio. kr.

Projektforløb

I løbet af slutningen af 2023 og 2024 gennemføres der en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i området.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledningen af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

 

Projektforløb

Kort over projektområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet

Historisk kort

Kontakt

Charlotte Brown Petersen
Projektleder
Klima-lavbund
mail: chbrp@nst.dk 
tlf.: +45 2141 8602

Nyheder om klima-lavbundsprojekter