Greve Skov

Greve skov er et skovrejsningsprojekt mellem Karlslunde og Greve Landsby, der rummer både skov og lysåben natur

Projektbeskrivelse

De første træer blev plantet i 2006 på 2,8 hektar i skovens nu nordøstligste hjørne. I dag er skoven på ca. 150 hektar, hvor der er plantet og/eller sået knap 525.000 træer og buske. Skoven domineres af løvtræer, som udgør 82%. Områder med nåletræer udgør 15%. I alt er der 27 forskellige arter af træer og buske. Bøg og eg er dominerende, mens der blandt nåletræer er plantet flest rødgran. Nåletræerne er bl.a. plantet for at give variation og læ til dyrene om vinteren.
I foldene græsser kvæg og nogen gange heste. Afgræsningen sikrer og forbedrer naturtilstanden på de lysåbne arealer.

Der er etableret grusbelagte stier i skoven, og det er tilladt for skovgæsterne at trampe deres egne trampestier væk fra skovvejen.

Hunde skal føres i snor overalt. Undtagen i hundelufter-foldene ved Greve Landevej og Karlslunde Centervej.

Ridning er tilladt over det meste, således også imellem træerne og i grusvejenes rabatter. Man må dog ikke ride på selve grusvejen, da det ødelægger vejens overflade.

Formål

Formålene med skoven er mange:

 • Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin
 • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne
 • Forbedre borgernes sundhed
 • Skabe mere natur og bedre biodiversitet
 • Skabe bæredygtig træproduktion
 • Forøge skovarealet i Danmark
 • Oplagre CO2

Beskyttelse af grundvandet

Et af de vigtigste formål med etableringen af Greve Skov er at beskytte grundvandet. I Danmark er der god tradition for, at drikkevand fremstilles af ikke forurenet grundvand. Når grundvandet er så rent som vores, kan man nøjes med en simpel behandling af det, bestående af iltning og filtrering. For at sikre fremtidens drikkevand er vi nødt til at beskytte grundvandet mod forurening. Greve Skov fungerer som beskyttelse af en vigtig grundvandsreserve, fordi der i skoven hverken bruges gødning, pesticider eller andre grundvandsskadelige stoffer. Med andre ord, sikrer skoven permanent beskyttelse af vores grundvand.

Forskning i Greve Skov

I Greve Skov har Københavns Universitet 2018-2020 anlagt et 12 ha. stort forsøg, hvor de afprøver kaspiske provenienser af vores hjemmehørende løvtræarter. Det er fordi træerne i det nordlige Iran har en bredere genpulje end de nordiske. Teorien er derfor, at de er mere egnede til at modstå kommende klimaændringer. Samtidig tror man at det klima, vi i Danmark er på vej mod, ligner det de nu har i det nordlige Iran. Forsøgsplanterne er samtidig plantet under hurtigt voksende træarter, der i særlig grad binder CO2, så hele forsøget bliver så klima-effektivt som muligt.

Biodiversitet

I Greve Skov er der gjort, og gøres der fortsat, meget for biodiversiteten. Det betyder, at vi udnytter de muligheder vi har for at skabe levesteder for så mange forskellige arter som muligt. Eksempler på biodiversitetsfremmende tiltag:

 • Der plantes fortrinsvis hjemmehørende træer og buske. Hjemmehørende træer og buske, er tilpasset de dyr, insekter og svampe, som lever i Danmark.
 • Der plantes brede læbælter med blomstrende buske, til glæde for insekter, fugle og større pattedyr.
 • Oprensning og renovering af gamle mergelgrave og andre vandhuller, til gavn for de vandlevende arter.
 • Etablering af 2 nye vandhuller i kreaturhegningen.
 • En stor nedgravet drænledning blev i 2018 gravet op og er nu et åbent vandløb. I tørre perioder løber der dog ikke vand. Det har allerede nu, 2 år efter, resulteret i, at biologerne finder vandlevende insekter tilknyttet uforurenede vandløb nedstrøms. Hvilket er en indikator for, at vandløbet har en god tilstand og er levested for flere arter, end det var før som nedgravet dræn.
 • Ca. 14 ha bliver afgræsset med kvæg, som bl.a. skaber strukturel variation og forstyrrelser, som gavner urtefloraen og insektlivet.
 • Der bliver taget høslet på ca. 3 ha. Dette gøres for at fjerne næringsstoffer. Samtidig gavner det de blomstrende urter og skaber et mere varieret planteliv, med dertilhørende flere insekter.
 • Skovvejene er anlagt i et bugtet forløb, så lys- og læforhold varierer rundt om i skoven.
 • Ud til skovvejene bliver der kun slået 1 rabatside ad gangen. Dette medfører, at der altid er noget høj vegetation, som blomstrer til gavn for insekterne.
 • Der er opsat 5 tårnfalke- og 1 uglekasse primo 2020. Samme år var der yngel i 3 af kasserne.

Læs vores naturguide for hele Køge Bugt her: Naturguide Køge Bugt

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2004 -
Samarbejdspartnere: Greve Kommune og HOFOR A/S

Projektforløb

Kort over projektområdet

På kortet over projektet kan der ses placering af parkeringspladser, hundefolde og grusvejens forløb.
De farvede områder, beskriver hvilken type træer der er plantet.
Det er kun de farvede områder der er ejet af Naturstyrelsen. Øvrige arealer er private.

Billeder

Kontakt

Jens Nielsen
Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland
jsn@nst.dk
+45 21 21 97 02

Nyheder om Greve Skov