Gamborg Nor

Rørhøg

Bedre vandkvalitet og værdifuld natur i kystlagunen Gamborg Nor – Naturprojektet blev gennemført i 2007-2013.

Kystlagunen Gamborg Nor ligger syd for Middelfart. Vandløbet Viby Å afvander til Lillebælt via kystlagunen og videre til Gamborg Fjord. Områdets kystlagune, og de omgivende mosearealer med naturtypen bl.a. rigkær er udpeget som EU Habitatområde.

Projektområdet er på i alt ca. 95 ha blev udvalgt som indsatsområde under den Særlige Vand- og Naturindsats (Miljømilliard). Området omfatter en mindre strækning af Viby Å samt selve noret med omgivende naturarealer.

Oversigtskort over projektområdet. I vest (orange) har projektet haft fokus på at sikre og forbedre mosearealerne, så naturtypen rigkær kan udvikle sig. I øst (grøn) er der etableret et nyt vådområde omkring de vandløbsnære arealer – Maden.

Formål med projektet

I 2007 satte Naturstyrelsen gang i et projekt som en del af den særlige vand- og naturindsats i Lillebælt området i samarbejde med Middelfart Kommune og områdets lodsejere. Målet med projektet var at sikre og udvide arealet med naturtypen rigkær samt forbedre vandkvaliteten i Gamborg Nor og Lillebælt, der er udpeget som habitatområde. Udpegningsgrundlaget er bl.a. rigkær, kystlagune og strandeng.

I den vestlige del af området var der med projektet et ønske om at skabe en bedre drift af naturområderne omkring noret med det formål, at sikre og forbedre moseområderne og give mulighed for udvikling af rigkær, der er en truet naturtype i Danmark.

I den østlige del af området har projektet haft fokus på at der etablere et mindre vådområde omkring Maden, der har til formål at reducere næringsstofindholdet i noret og Lillebælt. Ved at genslynge dele af Viby Å forbedres vandløbets fysiske form. Ved at hæve vandløbsbunden og sikre tidvis oversvømmelse af de tilstødende arealer skabes våde enge, som tilbageholder kvælstof. Herved reduceres udledningen af kvælstof til Gamborg Nor og Lillebælt.

Et andet formål var at skabe og forbedre levesteder for dyrearter og fugle, omfattet af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, med en særlige indsats for Plettet rørvagtel og Rørhøg.

Herudover var det et væsentlig formål med projektet at forbedre adgangsmulighederne for offentligheden samt at informere om områdets naturværdier.

Projektet blev således gennemført som et helhedsorienteret naturforvaltningsprojekt, der understøttede de nødvendige indsatser i forhold til både Natura 2000 og Vandplaner – kombineret med rekreative tiltag, etableret under hensyntagen til områdets fuglebeskyttelsesinteresser og til gavn for både lokale og besøgende.

Realisering af projektet

Naturstyrelsen har i samarbejde med Middelfart Kommune og lodsejere i 2007 - 2013 gennemført naturprojektet Gamborg Nor som en del af den særlige vand- og naturindsats i Lillebælt området. Indsatsen udgør et biddrag til gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv og Natura 2000-direktiverne. Projektet skulle bl.a. reducere udledningen af kvælstof i noret og i Lillebælt.

Projektet startede med en forundersøgelse til et klassisk vådområdeprojekt. Områdets udpegning som Natura 2000 område gav dog anledning til en revision at projektet med en supplerende forundersøgelse. Projektet blev herefter ændret til et mere helhedsorienteret projekt, der både understøtter de nødvendige indsatser i forhold til både Natura 2000 og Vandplaner – kombineret med rekreative tiltag, der er etableret under hensyntagen til områdets fuglebeskyttelsesinteresser.

Projektet er gennemført ved brug af jordfordeling i et fint samarbejde med områdets lodsejere – herunder Wedellsborg Gods. Der deltog 11 ejendomme i jordfordelingen, som omfattede 95 ha. Arealerne er forblevet i privat ejerskab. Stiforløbet ejes dog af Middelfart Kommune.

Der er indgået tinglyste aftaler om, at de tidligere dyrkede marker skal sikres en udvikling til natur.

I samarbejde med områdets lystfiskere er der plantet træer langs vandløbet og udlagt gydebanker.

Der er indgået en forpagtningsaftale med en dyreholder, ligesom lodsejere selv står for afgræsningen af egne og tilstødende naboarealer. Der er indkøbt 14 stk. robust kvæg til udlån som del af projektet. Robust kvæg er små og lette dyr, der er velegnede til at afgræsse fugtige og bløde arealer.

Detailprojekteringen og anlægsarbejdet blev udført i 2013. Der blev efterfølgende etableret afgræsning samt foretaget mindre justeringer og tilpasninger af projektet – det blev bl.a. nødvendigt at udskifte to højvandsklapper.

Projektet blev i 2017 overdraget til Middelfart Kommune.

Projektbeskrivelse

Omkring Maden er en strækning af Viby Å på 0,7 km blevet genslynget, vandløbsbunden er hævet og engene oversvømmes derfor i perioder, hvor der er høj vandstand i åen. Disse tiltag reducerer udledningen af kvælstof til Gamborg Nor med ca. 2 tons N/år.

I den vestlige del af projektområdet er der ryddet krat og opsat hegn, og området afgræsses nu med robuste kreaturer. Afgræsningen bevarer og sikrer et lysåbent moseområde samt den sjældne naturtype rigkær, som før projektet var i akut fare for at vokse sig ud af naturtypen som følge af tilgroning.

Områdets Natura 2000 plan forpligter myndighederne til at sikre, sammenkæde og om muligt at udvide arealet med naturtypen rigkær.

Der er etableret afgræsning på ca. 30 ha – herunder forbedring af 15 ha rigkær.

Der er etableret græsningsfaciliteter i form af hegninger, drikkevandsanlæg, kreaturovergange, fangefolde, læskur m.m.

Levesteder for rørhøg og plettet rørvagtel er forbedret.

Rørhøgen yngler nu, og der er registreret odder i området.

Rekreative tiltag og formidling

Projektet har forbedret og justeret et eksisterende stiforløb - herunder etablering at ny bro over Viby Å.

Der er etableret informationsskilte, der fortæller om projektet og områdets naturværdier.

I forbindelse med etablering af projektet har en udstillet poster i lokalområdet fortalt om de igangværende

Projektforløb

Projektet blev i første omgang forundersøgt som et klassisk vådområdeprojekt.

Efter projektjusteringer, så projektet blev et helhedsorienteret naturforvaltningsprojekt med fokus på både vand, natur og rekreative tiltag blev der gennemført supplerende forundersøgelser og udarbejdet et detailprojekt ved henholdsvis konsulentfirmaerne COWI og Orbicon.

Der blev afholdt lodsejermøder i juli og oktober 2009.

Der blev gennemført en jordfordeling uden brug af puljejord og uden involvering af bygninger.

Myndighedsbehandling og herunder VVM-screening forløb under problemer i et godt samarbejde med de involverede myndigheder.

Der blev afholdt offentligt møde i medfør af Århus Konventionen januar 2013.

Der blev afholdt NGO møde februar 2013.

Detailprojektet blev gennemført sommer 2013 ved entreprenørfirmaet TC Anlæg.

Firmaet PIT Hegn har etableret hegninger og øvrige græsningsfaciliteter.

Projektet blev indviet på Naturens Dag den 8. september 2013.

Mindre justeringer og tilpasninger blev gennemført 2014-2016.

Firmaet PIT Hegn har etableret hegninger og øvrige græsningsfaciliteter.

Projektet blev indviet på Naturens Dag den 8. september 2013.

Mindre justeringer og tilpasninger blev gennemført 2014-2016.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Periode: 2007-2013
Indsatsområde: Lillebælt
Projektareal: 95 ha 
Økonomi: 5,4 mio. kr.

Projektforløb

Udsigt over Offermosen

Offentligt adgang

Kontakt

Kontakt

Naturstyrelsen Fyn

fyn@nst.dk

7254 3552

Projektleder
Annita Svendsen 

Nyheder om klima-lavbundsprojekter