Haslund-Værum Enge

Genskabelse af store vådområder langs Gudenåen mellem Langå og Randers.

Delprojekt gennemført i perioden 2007-2012

Projektet i Haslund-Værum Enge er ét af flere vådområdeprojekter langs Gudenåen mellem Langå og Randers.

Vådområdeprojektet er opdelt i to delområder. Den vestlige del, der hovedsagelig omfatter ejerlavet Værum Ø, og den øvrige del der hovedsagelig omfatter ejerlavet Haslund Ø.

Delområderne ligger ikke inden for et Natura2000-område, men er oplandet til Randers Fjord, der er en del Natura2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Projektet blev finansieret af Vandmiljøplan II-midler, og den Særlige Vand- og Naturindsats, også kaldet ”Miljømillarden”.

Oversigtskort, der viser beliggenheden af Haslund- Værum Enge. Farverne angiver vanddybder – Mørk blå, vådområde (>100cm), Mellem blå – lavvandet vådområde (50-100cm), lys blå – vinteroversvømmet (0-50cm), mørk grøn - våd eng, lysegrøn - sump, brun – tør eng.

Kortet over Haslund Enge viser jo vanddybder som ville opstå ved fri passage ind fra Gudenåen

- Ikke det som blev resultat af projektet, nemlig græsdækkede enge med let forhøjet vintervandstand.

Formål med projektet

Tidligere Århus Amt udpegede i 1999 en række lavbundsarealer, som var egnede til at genskabe vådområder. Et af områderne var de lavtliggende enge langs Gudenåen mellem Langå og Randers. Her var som led i Vandmiljøplan II mulighed for at skabe et stort vådområde med åbne vandflader, rørskov, krat og fugtige afgræssende enge.

I oktober 2001 udsendte amtet et debat oplæg for vådområdeprojektet til alle lodsejere, interesseorganisation mv.

En teknisk og biologisk forundersøgelse blev udført i perioden 2001-2002. Undersøgelsesområdet var inddelt i 5 delområder – Væth Enge, Midtbæk, Haslund og Værum Enge, Hornbæk Enge samt området på Gudenåens vestside mellem Nørreå og Langå i forundersøgelsen benævnt Stevnstrup Stationsby.

De første projekter blev igangsat i 2002 for Vandmiljøplan II-midler med inddragelse af lodsejere og Randers Kommune. Det bynære Vorup Enge blev allerede i 2004 genskabt som vådområde, og Væth Enge og Hornbæk Enge fulgte efter i 2007 og 2010 på baggrund af en jordfordeling, som var afsluttet i 2006.

Undersøgelsesområdet ved Gudenåen mellem Langå og Randers. Den blå streg afgrænser undersøgelsesområdet, mens de røde streger viser inddeling i delområder.

Realisering af projektet

Tidligere Århus Amt, der var projektansvarlig, måtte indstille gennemførelsen af projektet i Haslund-Værum enge på grund af manglende finansiering. I 2006 blev projektet udpeget som indsatsområde under Miljømilliarden og det muliggjorde videreførelse af planerne for området. I 2007 overtog Naturstyrelsen projektansvaret. Der blev igangsat en jordfordeling ledet af Jordfordelingskontoret under FødevareErhverv med henblik på at kunne realisere vådområdeprojektet i Haslund-Værum Enge. Der skulle gennemføres hele 4 jordfordelinger for at få de sidste brikker til at falde på plads.

Sideløbende hermed arbejdede Naturstyrelsen med planer om at opkøbe arealer i Midtbæk og engene ved Stevnstrup Stationsby med sigte på også her at kunne skabe et vådområde.

Projektbeskrivelse

I forundersøgelsen fra 2002 lægges op til at pumpestation ved motorvej nedlægges, at dige langs Gudenåen gennembrydes og omformes til en række lave, langstrakte, flade søer. Alle afvandingskanaler skulle tildækkes. Motorvejen og banestrækningen skulle sikre med nye diger.

Med baggrund i erfaringer fra fordyrede jordarbejder ved digeetablering i projektet for Hornbæk Enge blev det oprindelig Haslund-Værum projekt reduceret til et ”light-projekt”. Projektet blev opdelt i mindre delområder – Værum Ø og Haslund Ø (Ejerlavs betegnelse).

I delområdet Værum Ø på ca. 90 ha blev projektet realiseret i sin oprindelige form. Med henblik på at opnå størst mulig kvælstoffjernelse skulle åvandet ledes ind i projektområdet. I det oprindelige skitseprojekt var det forudsat at vandudskiftningen skulle ske gennem en række åbninger i ådiget. Under hensyntagen til ønsket om etablering af en offentlig sti på diget langs Værum Ø blev der i stedet lagt op til en vandudveksling via to eller flere dobbelte rørføringer gennem diget, så Gudenåen igen uhindret kunne oversvømme arealet ved højvande. Vest for jernbanen skulle 15 ha. ved Kallehavegård fortsat pumpes tørt, så rideskolen med tilhørende græsarealer ikke blev påvirket af projektet.

Den samlede effekt af fra delområdet er opgjort til 9 T kvælstof årligt. Arealerne på 90 ha blev solgt videre med deklarationer om vedvarende græs uden hjælpestoffer og naturlig vandstand i Værum Ø.

For det resterende pumpede område - Haslund Ø på 150 ha, blev der ikke åbnet for Gudenåens fri bevægelse, men blot reduceret i pumpeintensiteten. Arealerne skulle have en højere vandsstand, men ikke så høj, at det udløste et krav om diger langs motorvej og jernbane, hvilket ville indebære betydelige ekstraudgifter. Arealet blev i stedet udlagt i græs med pumpedrift i vækstsæsonen for at muligøre slæt/afgræsning. I vintersæsonen skulle kun fornødent pumpes for at undgå skader på motorvejsbroen.

Både Værum Ø og Haslund Enge blev solgt videre til private efter afsluttet projekt.

Øst for motorvejen blev et areal på 17 ha solgt til Aage V. Jensens Fonde med vådområdedeklaration. Fonden ejer i forvejen de bynære arealer ved Vorup Enge.

Projektområde Haslund-Værum. Kortet viser delområder.Projektområde Haslund-Værum. Kortet viser delområder.

Farverne angiver vanddybder – Mørk blå, vådområde (>100cm), Mellem blå – lavvandet vådområde (50-100cm), lys blå – vinteroversvømmet (0-50cm), mørk grøn - våd eng, lysegrøn - sump, brun – tør eng.

Kortet over Haslund Enge viser vanddybder, som ville opstå ved fri passage ind fra Gudenåen

- Ikke det som blev resultat af projektet, nemlig græsdækkede enge med let forhøjet vintervandstand.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Gudenåen og Randers Fjord
Periode: 2007 - 2012
Projektareal: 240 ha (Værum 90 ha, Haslund 150 ha)
Økonomi: 7,9 mio. Kr.

Projektforløb

Værum Ø – skråfoto, 2019.

Offentlig adgang

Projektleder

Peder Kirk Iversen

Kontakt

Naturstyrelsen Kronjylland
kjy@nst.dk
7254 3920