Hostrup sø

Naturgenopretningsprojektet blev gennemført i perioden 2007-2019

Hostrup Sø ligger ca. 10 km syd for Aabenraa og er med sine 202 ha den største naturlige sø i Sønderjylland. Søen er forholdsvis lavvandet, med en middeldybde på ca. 2 meter og en max dybde på 6,8 meter. Den får sit vand fra et 1445 hektar stort opland, hvoraf knap halvdelen er fra landbrugsjord, mens ¼ kommer fra den tilstødende mose.

Naturgenopretningsprojektet omfatter ca. 200 ha vest for og op til Hostrup Sø syd for Aabenraa. Afløbet fra Hostrup Sø løber via Bjerndrup Mølleå til Sønderå, som ved sit udløb bliver til Vidåen, som har udløb i Vadehavet. Projektområdet er desuden beliggende i EU fuglebeskyttelsesområde nr. 58 og Habitatområde nr. 84.

Naturgenopretningsprojektet blev finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats, også kaldet ”Miljømilliarden”.

Beliggenhed af projektområdet syd for Aabenraa. Projektområdet er markeret med grønt på grundkort.

Luftfoto der viser projektområdet afgrænset med rødt linje.

Formål med projektet

Hostrup Sø var tidligere Danmarks største lobelie- og badesø, hvor vandet var klart og der voksede sjældne planter som vandbregnen Pilledrager, den smukke Lobelie og Strandbo, der danner undersøiske græsplæner. Forekomsten af et par af disse planter var endnu tilstede i og det var sandsynlig at selv en mindre reduktion i tilledningen af humus- og næringsstoffer fra de omkringliggende moser og vandløb kunne få disse planter til at breder sig igen.

I naturgenopretningsprojektet ved Hostrup Sø var det således målet, at føre søen tilbage til en mere oprindelig tilstand. Det ønskedes gjort ved at hæve vandstanden i søen og i nogle af de omkringliggende moser, som afvander til søen. Ved hævning af vandstanden kunne opnås en betydelig reduktion i tilførslen af humus- og næringsstoffer.


Tvepibet Lobelie (Foto: Jesper Moeslund)

Realisering af projektet

Det er ikke lykkedes at hæve vandstanden i Hostrup Sø, som var det oprindelige projektmål.

I et samarbejde mellem Forsvaret som lodsejer, Naturstyrelsen Vadehavet (tidligere Sønderjylland), som projektansvarlig og Aabenraa Kommune, som myndighed blev gennemført et naturgenopretningsprojekt i Klattrup Mose nord for Hostrup Sø, hvor den tidligere højmose blev genskabt ved vandstandshævning i mosen.

Projektet blev koordineret med Forsvaret, som har genskabt store åbne moseområder nord og øst for søen ved at rydde dem for skov og krat og lade kvæg afgræsse, så arealerne ikke gror til i krat og skov igen. Desuden har Forsvaret forbedret stien ud til søen fra p-pladsen ved Flensborg Landevej.

Projektbeskrivelse

Projektet ved Klattrup Mose har haft til formål at genskabe højmosen, som en vigtig parameter i målopfyldelse i fht. Natura 2000 planen for området.

Gennem forbedret hydrologi og mere vand i mosen har det været målet bibringe området et væsentligt forbedret naturindhold. Ved lukning af grøfter og etablering af små lave volde forventes det at mosen få en højere vandstand, særligt om sommeren. Vandstanden varierer hen over året, med højeste vandstand om vinteren og laveste om sommeren pga. fordampning. Vandstanden forventes at blive tilstrækkelig høj til at spiring og opvækst af Birk og Blåtop standses/forhindres, og at tørvemosser i større grad vil brede sig, også til de i dag mere tørre dele af mosen, hvor der er monokulturer af Blåtop. Derved vil opbygningen af højmosen blive genstartet, og mosen vil over de kommende hundrede år udvikle sig i en gunstig retning mod naturtypen aktiv højmose.

Foruden vandstandshævningen i Klattrup Mose, er der gennemført en opstemning af et tilløb til Hostrup Sø ved navnet Brudesø Bæk. Denne opstemning har skullet sikre en mere konstant vandstand i moserne umiddelbart vest for Hostrup Sø, samt sikre at udvaskning af nærringstoffer til Hostrup Sø mindskes.

Der er ydermere opsat et fugletårn ved Hostrup Sø rastepladsen på Flensborg Landevej, hvorfra man kan være heldig at se bl.a. havørn og fiskeørn der jævnligt fouragerer i området.

Opstemning af Brudesøbæk.


Fugletårn ved Flenborgvej-parkeringsplads.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Vadehavet
Periode: 2007-2019
Projektareal: 200 ha

Projektforløb

Offentlig adgang

Projektledere

Marlene Quistgaard

Jens Noe Hansen

Kontakt

Naturstyrelsen Vadehavet
vad@nst.dk
7254 3331