Kongsvand Mølle dambrug

Etableret faunapassage i Kongsvad Mølle Å ved Kongsvad Mølle

Kongsvad Mølle Å ligger omtrent 4 km syd for Hobro i Mariagerfjord Kommune og hører til oplandet for Hjarbæk Fjord og Lovns Bredding, som er en del af Limfjorden. Kongsvad Mølle Å er 5,56 km lang og løber fra Glenstrup Sø til sit udløb i Skals Å. Omkring Kongsvad Mølle Dambrug er der sø-, mose- og engområder, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, og Kongsvad Mølle Å indgår i Habitatområde nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Å-dal, samt Skravad Bæk.

Projektet blev finansieret under Den Særlige Vand- og Naturindsats, den såkaldte ”Miljømilliard”.

Kongsvad Mølle Dambrug og omkringliggende arealer før projekt – projektområde er markeret med rødt og habitatområde 30 er vist med grøn linje på henholdsvis baggrundskort og luftfoto fra før projektet blev gennemført.

Formål med projektet

Naturstyrelsen opkøbte Kongsvad Mølle dambrug i 2008 med henblik på at nedlægge dambrugsdriften og genskabe et naturligt forløb i Kongsvad Mølle Å frigjort for spærringer. Kongsvad Mølle Å udgør en væsentlig spredningskorridor mellem Skals Å og Glenstrup Sø, og fjernelse af spærringen ville skabe fri passage for op og nedtrækkende fisk.

Nedlæggelse af dambruget skulle desuden nedsætte belastningen med organisk stof og næringsstof til Hjarbæk fjord ved Limfjorden. Projektet skulle ligeledes forbedre bevaringsstatus for habitattypen Vandløb med vandplanter, og direktivarterne bæklampret samt odder. Desuden var det et væsentligt mål at forbedre offentlighedens adgangsmuligheder til åen og de kulturhistoriske værdier ved Kongsvad Mølle.

Realisering af projektet

Kongsvad Mølle´s historie går tilbage til 1300 tallet og opstemningen af åen ved den tidligere mølle har drevet både kornmølle, elværk og dambrug. Dambruget blev etableret i 1957, og dambrugets vandforsyning var baseret på en opstemning ved møllesøen oven for dambruget, og sluttede med en fisketrappe placeret for enden af dambrugets fødekanal. Dambruget havde med den oprindelige opstemningsret til møllen tilladelse til at regulere vandstanden i Glenstrup Sø, og dermed vandføringen i Kongsvad Mølleå.

Den Særlige Vand- og naturindsats muliggjorde opkøb og nedlæggelse af dambruget, og naturgenopretningsprojektet blev realiseret i perioden 2008 til 2011. Hele projektet var baseret på frivillige aftaler med de involverede lodsejere. Naturstyrelsens har haft projektansvaret, og har under hele forløbet haft et tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune, DTU Aqua, Glenstrup sogns lokal historiske forening, Holmegård Ålekistelaug, Lodsejerforeningen for Glenstrup Sø og Hobro Turistforening.

Projektbeskrivelse

Som led i naturgenopretningen opkøbte Naturstyrelsen Kongsvad Mølle dambrug, og dambrugsdriften ophørte i løbet af juni 2008. Med dambrugsdriftens ophør blev næringsstofbelastningen til Hjarbækfjord nedsat med 4 tons kvælstof og 380 kg fosfor pr. år. Dambruget udgjorde i sin daværende form dog stadig en spærring for vandrende fisk, idet fisketrappen nedstrøms dambruget havde en begrænset effektivitet, og der var andre mindre spærringer i vandløbet omkring dambruget. Naturstyrelsen ønskede med projektet at bevare selve mølleanlægget på Kongsvad Mølle og miljøet omkring mølledammen. Samtidig var det ønsket at etablere fuld faunapassage, og genslynge åen naturmæssigt og historisk autentisk i ådalen.

I forbindelse med naturgenopretningsprojektet er der etableret ca. 900 meter nyt slynget vandløb og udlagt gydegrus for ørreder på strækningen. Med hjælp fra Mariagerfjord Kommune er der etableret en ny bro ved Kongsvad Møllevej, hvilket har muliggjort en ændring af vandløbet opstrøms møllesøen. Vandløbet har derved fået et betydeligt bedre fald og dermed en langt bedre vandkvalitet.

Med projektet er fjernet 700 år gamle spærringer og der er skabt frie passageforhold for dyrelivet forbi dambrug og møllesø. Dele af møllesøen blev i forbindelse med projektet renset op.

Der er i projektet tinglyst ret til at Mariagerfjord Kommune kan holde en gangsti og opsætte informationstavler. Som en del af projektet blev der etableret en mindre stisløjfe rundt i området og etableret en lille holdeplads for biler.

Til Kongsvad Mølle hører knap 8 hektar jord og den smukke møllebygning fra 1915. I projektforløbet blev det undersøgt om kommunen eller andre var interesseret i stedet som udgangspunkt for almennyttige formål. Det var der dog ikke været tilstrækkelig opbakning og økonomi til, så bygningen er herefter solgt.

Alt vand i Kongsvad Mølleå blev før projektets gennemførsel ledt ad dambrugets fødekanal, og havde dermed status af vandløb.

Alt vand i Kongsvad Mølleå blev før projektets gennemførsel ledt ad dambrugets fødekanal, og havde dermed status af vandløb.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Centrale Limfjord
Periode: 2008-2011
Projektareal: ca. 8 ha
Økonomi: 4,76 mill. kr.

Projektforløb

Projektleder

Martin Nissen Nørgård

Kontakt

Naturstyrelsen Himmerland
him@nst.dk
7254 3900