Løvenborg Gods

Vådområde projektet ved Løvenborg Gods blev gennemført i perioden 2007-2010.

Om projektet

Vådområdeprojektet omfatter 144 ha tidligere landbrugsjord ved Løvenborg Gods, og var det første af 3 projekter, der blev gennemført og finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats i indsatsområdet for Isefjord. Der blev arbejdet med lignende projekter i Tuse-Mårsø Enge og ved Tempelkrog.

Oversigtskort, der viser projektområdets beliggenhed og oplandet til Holbæk Fjord.

Kort, der viser afgrænsning af projektområdet

Formål med projektet

Det har været projektets primære formål at friholde Isefjord for så meget kvælstof som muligt, og det forventedes at projekttiltagene vil kunne tilbageholde ca. 10 % af Tuse Å systemet’s samlede belastning med kvælstof til Isefjord.

Projektområdet var tidligere intensivt dyrket, og det har været projektets sekundære formål at genskabe mere oprindelig natur.

Området vil fremover fremstå som et lysåbent naturområde med overdrev, enge og vådområder. Det naturlige vilde dyre- og planteliv skal i videst muligt omfang tilgodeses. Offentligheden har adgang til dele af området via en ny trampesti med adgang til et fugleskjul ved den nye sø. Der er etableret udsigt over naturområdet fra den ny restaurerede barokhave, der blev åbnet for offentligheden i 2008.

Realisering af projektet

Vestsjællands Amt havde udpeget området som VMPII-lavbundsareal og fik i 2003 udarbejdet et skitseprojekt og konsekvensvurdering af et vådområdeprojekt ved Løvenborg Gods ved Tuse Å-systemet, der har udløb til Holbæk Fjord. Tuse Å udledede på daværende tidspunkt årligt ca. 200 tons kvælstof til Holbæk Fjord og Isefjord. Med et vådområdeprojekt blev det vurderet at åvandet kunne renses for 20 tons kvælstof, svarende til ca. 10 % af Tuse Å’s samlede tilledning af kvælstof til Isefjord.

Det var dette skitseprojekt Naturstyrelsen i 2007 førte videre under den Særlige Vand- og Naturindsat.

Hele projektområdet ejes af Løvenborg Gods. Naturstyrelsen indgik 1. oktober 2007 aftale med ejeren af Løvenborg Gods om gennemførelse af projektet.

Aftalen indebar at:

  • Der skulle etableres et natur- og vådområde på 150 ha.
  • Tuse Å skulle genslynges i vådområdet, en pumpestation nedlægges, og diverse dræn og grøfter afbrydes.
  • Landbrugsdriften skulle ophøre, og området udvikle sig gradvist til et naturåbent landskab med enge, overdrev og lavvandede søer.
  • Området afgræsses ekstensivt med almindelige danske husdyr i mindst 10 år.
  • Der skulle etableres offentlig adgang til en del af området og friluftslivet tilgodeses med P-plads, trampesti og en spang over Regstrup Å. Stien skulle føres langs åen til et fugleskjul eller -tårn tæt på den nye sø.
  • Der skulle ligeledes planlægges for at indrette et udsigtspunkt i Løvenborgs barokhave med udsigt over det nye naturområde. Haven var planlagt åben for offentligheden i 2008 efter en omfattende restaurering støttet af Realdania.
    Projektforslaget har været forelagt alle kommuner, grønne organisationer, interesseorganisationer, og lokale museer i Isefjordsoplandet, og der har været opbakning til projektet ved Løvenborg.

Projektbeskrivelse

Projektet etablerede et natur- og vådområde på ca. 150 ha. Tuse Å blev genslynget i området, og dele af de tilstødende arealer blev sat under vand ved ophør af dræning. Der opstod derved lavvandede søarealer, enge, overdrev m.m.

I forbindelse med projektet nedlagdes pumpestationen, hvorved der etableredes en lavvandet sø på 20-30 ha. Tuse Å´s løb blev omlagt, således at åen kom til at løbe gennem den nye sø.

Projektet indebar endvidere etablering af rekreative faciliteter – et stianlæg til den nye sø og et udsigtspunkt.

Det er beregnet at søen og de omliggende våde enge vil tilbageholde 18 tons kvælstof/år, hvilket svarer til ca. 10% af Tuse Å´s samlede kvælstofudledning til Isefjord.


Oversigtskort, der viser de planlagte tiltag i projektet. Oktober 2008.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Isefjorden
Periode: 2007-2010
Projektareal: 144 ha
Økonomi: 16,2 mio. kr.

Projektforløb

Løvenborg Enge 3. december 2008

Løvenborg Enge 15. december 2008

Offentligt adgang

Friluftslivet tilgodeses ved, at offentligheden gives adgang til naturområdet og den nye sø via en ny trampesti - delvis langs Regstrup Å. Der anlægges en ny P-plads til 3 biler og en informationstavle. For enden af trampestien etableres et fugletårn eller -skjul.

Projektleder

Peer Skaarup, Nordsjælland

Kontakt

Naturstyrelsen Midtsjælland
msj@nst.dk
7254 3288