Mølleåsystemet, Vand- og Naturindsats

Mølleåsystemet er et unikt stort sammenhængende naturområde tæt på hovedstaden der har store friluftsmæssige og kulturmiljøinteresser knyttet til sig.

Formål

Indsatsområde Mølleåsystemet er er ét af 11 områder i Danmark der blev udpeget i 2006 under Vand- og Naturindsatsen, hvis formål er at forbedre natur- og miljøforholdene. Indsatsområdet dækker hele vandoplandet omkring Mølleåsystemet (vist med lilla).

I forbindelse med Indsatsområde Mølleåsystemet har der været fokus på forskellige delprojekter, hvilket drejer sig om:

  • Projekt Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet, til fremme af områder med særlig værdigfuld natur som fx Rigkjær. Disse projekter er gennemført

  • Projekt Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet, hvor der blandt andet er sikret sommervandsføring i Dumpedalens render samtidigt med at der er skabt flere vådområder i rudeskov.

  • Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet". Dette projekt har indtil videre ikke kunne gennemføres.
    Derudover er adgangsforholdene forbedret flere steder inden for Indsatsområdet.

Delprojekter:

Projekt Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet

Landskabet i Mølleådalen er for størstedelens vedkommende sikret gennem fredninger, naturbeskyttelse og anden planlægning som Natura 2000 og kystzonebestemmelser mv. Men landskabskvaliteten og indtrykket af ådalen har været sløret til af tilgroning og den variation som der tidligere sås, var i 2006 manglende.
Projekt Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet har især fokuseret på at fastholde og fremme områder med særlig værdifuld natur.

Læs om de forskellige projektområder og de indsatser nedenfor:

Projekt Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet

Med henblik på at belyse mulighederne for vandløbsrestaurering, ønsker man at udgangspunkt i at forbedre de fysiske forhold i vandløbene med henblik på at skabe varierede levesteder for flora og fauna, f.eks. ved genslyngning, forbedring af faldforhold, strømkoncentratorer, udlægning af sten og grus, forbedring af faunapassage. Man ønsker fritlægning af rørlagte strækninger og sikring af større sommervandføring i relevante tilfælde samt restaurering af regulerede/udgrøftede kildevæld.

Læs om delprojekt Dumpedalen og indsatser nedenfor:

Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet"

Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet har mødt adskillige udfordringer, og har derfor indtil videre ikke kunne gennemføres som ønsket.

Baggrund:

I projektet ”Rent vand i Mølleå-systemet” var der oprindeligt lagt op til, at renset spildevand Renseanlæg Lundtofte, Mølleåværket, blev ført til Kalvemosen, hvorefter vandet ville løbe gennem Søllerød Sø og Vejlesø inden det nåede til Furesøen, og løb videre til den nedre del af Mølleåen. Det var desuden en forudsætning at der blev foretaget en restaurering af de to søer således, at der ikke ville ske en uhensigtsmæssig belastning af Furesø der er et Natura 2000 område. Restaureringen af Søllerød Sø og Vejlesø, der indeholder store mængder fosfor, ville samtidig betyde, at de ville kunne leve op til kravene i vandplanen og opnå en god økologisk tilstand.

Læs om delprojektet nedenfor:

Projektforløb

EU LIFE-projekt

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø og klimapolitik.
Der har i perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2012 kørt et EU LIFE projekt: "Re-establishing a natural water flow level in the river system "Mølleåen". EU-Kommissionen har bevilliget 50% medfinansiering til LIFE-projektet.
Det største tiltag i LIFE projektet er projekt "Rent vand i Mølleåsystemet". Den aftalte tidsplan med EU har ikke kunne holdes og derfor har EU Kommissionenen lukket projektet pr 31. marts 2012.
Det samlede oprindelige budget for LIFE-projektet var ca 35 mio kroner. Derudover har kommunerne brugt store midler til udbygning af Renseanlæg Lundtofte med bedre rensning af spildevand og større kapacitet samt til en række supplerende naturtiltag. Du kan læse mere om projektet i rapporterne til EU Kommissionen.

VVM-redegørelse

En Miljøkopnsekvens rapport, bedre kendt som en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet), er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. Der har kørt en VVM-proces for projekt "Rent vand i Mølleå-systemet".

Naturstyrelsen Roskilde har den 28. juni 2012 udstedt kommuneplantillæg til Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuners Kommuneplan Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse betyder, at Naturstyrelsen Roskilde kan meddele tilladelse til at igangsætte projekt ”Rent vand i Mølleåen” på nærmere fastsatte vilkår. Naturstyrelsen Roskilde har derfor i medfør af VVM-bekendtgørelsen meddelt VVM-tilladelse til projektet.

VVM-sagen er anket til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen den 28. maj 2014. Heraf fremgår, at nævnet stadfæster afgørelse fra Naturstyrelsen af 28. juni 2012 om VVM-tilladelse med tilhørende VVM-redegørelse og kommuneplantillæg.
Afgørensen kan ses her.

Samarbejdspartnere

Tiltagene i indsatsområdet Mølleåen er i stor udstrækning gennemført i et samarbejde mellem de 7 kommuner inden for oplandet til Mølleåen og Naturstyrelsen.