Nissum Fjords enge

Naturgenopretning i og omkring engene ved Nissum Fjord blev gennemført i 2007-2011.

Græsning af rørsum ved Nissum Fjord

Om Nissum Fjord

Nissum Fjord er en ca. 70 km2 stor kystlagune ved Vestkysten, omtrent 20 km syd for Lemvig. Nissum Fjord er adskilt fra Nordsøen af en 13 km lang landtange med udløb ved Thorsminde. Her findes en sluse, der regulerer vandstand og saltholdighed i fjorden. Nissum Fjord er en brakvandssø, og har en gennemsnitlig vanddybde på 1 m og er blot 2,5 m dyb på de dybeste steder.

Fjorden kan inddeles i tre bassiner, som er adskilt af tærskler med lav vanddybde, Bøvling Fjord, Mellemfjord og Felsted Kog. Nissum fjord har et opland på godt 1600 km2. Størstedelen af fjordens ferske vand tilføres via Storåens udløb i Felsted Kog. Saltholdigheden er væsentlig forskellig i fjordens tre bassiner, hvilket giver variationer i plante- og dyrelivet i og ved fjorden.

Engene omkring Nissum Fjord er nogle af de vigtigste tilbageværende yngle- og rastelokaliteter for engfugle i Danmark. Hele Nissum Fjord samt nogle omkringliggende arealer er udlagt som både habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde, vildtreservat og Ramsarområde og udgør Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord. Fjorden, rørskovene og engene omkring har et rigt og varieret fugleliv.

To områder ved Nissum fjord blev i 2007 udvalgt som indsatsområder under den Særlige Vand- og Naturindsats, finansieret af den såkaldte ”Miljømilliard”.

Oversigtskort. Beliggenhed af de to projektområder vises med rød skravering

Formål med projektet

Hovedformålet med projektet har været at forbedre naturgrundlaget i habitatområdet Nissum Fjord ved at iværksætte pleje af engarealerne, der omkranser fjorden.

Indsatsen har primært været koncentreret til engarealer i den nordvestlige del af fjorden og på Gørding Dæmningen ved Felsted Kog.

Realisering af projektet

Dele af Nissum Fjord og engene omkring fjorden har været genstand for en række afvandingsprojekter. I alt er der drænet og opdyrket ca. 1400 ha eng og fjordarealer i perioden 1844-1965.

Gørding Dæmningen, der er beliggende i Feldsted Kog i den sydøstlige del af Nissum Fjord, er en af resterne af de dæmningsanlæg, der blev etableret i forsøget på at afvande Feldsted Kog i 1870’erne. Forsøget mislykkedes og dæmningen og de tilknyttede arealer voksede efterfølgende til i tagrør.

Som dele af bl.a. Engfuglehandlingsplanen og den Særlige Vand- og Miljøindsats iværksatte Naturstyrelsen en række tiltag ved Nissum Fjord for at forbedre forholdene for engfugle. Tiltagene blev gennemført både på offentligt og privatejede arealer, i det omfang ejerne var interesserede i at deltage.

Første udkast til projekt indeholdt etablering af et græsningslaug ved Høvsøre. Etableringen måtte imidlertid opgives som følge af uoverenstemmelser mellem lodsejerne. Som alternativ til græsningslauget blev etableret afgræsning og blåt bånd på et areal ved Hjemklink Havn i bunden af Nissum Fjord, på arealer ved Krogshede i nordenden af fjorden og et areal ved Harpøth Havn på østsiden af Nissum Fjord.

Projektet blev gennemført i tæt dialog med kommuner (Holstebro og Lemvig), lodejerne, DOF-Vestjylland samt Nissum Fjord Netværket (lokal gruppe, der arbejder for at forbedre adgangsforhold til og formidling om Nissum Fjord). Der blev indgået aftale med 4 lodsejere om pleje af strandengen.

Projektbeskrivelse

Forholdene for engfuglene er søgt forbedret ved, at genskabe loer og lavvandede vandhuller, fjerne rørskov eller træopvækst og efterfølgende iværksætte naturpleje af engene i form af afgræsning eller høslet.

På Gørding Dæmningen er der som følge af indsatsen genskabt ca. 120 ha strandenge, der i væsentlig grad vil bidrage til at kunne fremme en gunstig bevaringsstatus for engfugle anført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Nissum Fjord. Ved Helmklink Havn blev fjernet træer og etableret afgræsning så enge og udsyn over fjorden blev genskabt. Ved Krogshede engene blev, i samarbejde med ejerne, opsat hegn, sikret afgræsning og fjernet tagrør for at genskabe det blå bånd mellem land og vand, som er så vigtigt for engfuglenes muligheder for at finde føde.

De genskabte enge er blevet et vigtigt yngle-, raste- og fourageringsområde for både engfugle, gæs og ænder. I 2012 ynglede Brushanen, som et af de få tilbageværende ynglesteder for arten i Danmark, på Gørding Dæmningen.

I tilknytning til naturgenopretningstiltagene er der etableret faciliteter (fugletårn ved Gørding og bro over Fåremølleå), der forbedrer offentlighedens muligheder for at opleve engfuglene ved Nissum Fjord. Ved Gørding Dæmningen er der opsat et fugletårn, hvorfra man med kikkert kan iagttage fuglelivet på de genskabte enge. Er man heldig kan man ud over engfugle, ænder og gæs også se rørhøg, havørn og trane fra tårnet.

Gørding Dæmningen – anlæggelse af lo, 2008.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Nissum Fjord
Periode: 2007 - 2011
Projektareal: 120 ha strandeng
Økonomi: 1,05 mio. Kr.
Projektleder: Henning Fjord Aaser

Projektforløb

Offentlig adgang

Kontakt

Naturstyrelsen Vestjylland
vjy@nst.dk
7254 3664