Rosborg Sø og Enge

Geder ved Rosborg sø

Om Rosborg Sø

Rosborg Sø, var oprindelig en sø på godt 70 ha beliggende ved Finderup vest for Viborg. Størstedelen af området er statsejet (Forsvarsministeriet) og en del af Finderup øvelsesterræn.

Området ligger i den øvre ende af Mønsted Ådal. Resterne af den tidligere Rosborg Sø ses i dag som tre mindre søer på tilsammen cirka 3 ha i den nordlige ende af området. Mod nord er der et randmorænelandskab og trykvandsområder med mængder af kildevæld. Syd for Rosborg Sø ved udspringet af Mønsted Å lige syd for den tidligere sø, breder de store hedesletter sig.

Rosborg sø er udpeget som habitatområde og udgør Natura 2000-område nr. 37. Den tidligere søbund er i dag domineret af en række forskellige kær- og mosetyper, der for en stor del er kildevældsbetingede og fremstår som en kompleks mosaik af rigkær, kildevæld og kildevældsbetinget hængesæk.


Rosborg sø – Natura 2000, habitatområde H37

Formål med projektet

Søprojektet – genskabelse af Rosborg Sø - blev i 2007 godkendt som et projekt i forbindelse med Den særlige vand- og naturindsats.

I forbindelse med forprojektet for dette projekt og en samtidig kortlægningen af vegetationen i Natura 2000-området ved hhv. Viborg Amt og Miljøcenter Ringkøbing, blev det erkendt, at hængesæk, kildevæld og rigkær ville blive ødelagt som voksesteder, hvis vandstanden blev hævet i Rosborg Sø. Søprojektet ville således være i strid med udpegningen og sikringen af området som et Habitatområde, og forslaget med genetablering af søen blev derfor opgivet.

Det godkendte projekt blev derfor i stedet ændret til et naturgenopretningsprojekt, hvis formål var at skabe mulighed for at opnå en gunstig bevaringstilstand for udpegningsgrundlaget.

Realisering af projektet

Rosborg sø var oprindeligt på godt 70 ha. Der er gjort flere forsøg på at omdanne søen til ager og eng, men grundvandsfrembruddet er for stort.

Dette var baggrunden for, at Naturstyrelsen tilbage i 2007 foreslog, at søen skulle genskabes, og en forundersøgelse blev gennemført i februar 2007.

I mellemtiden var området blevet udlagt som et EU-Habitatområde (Natura2000-område nr.37) med henblik at beskytte 8 habitatnaturtyper og 5 arter. Kildevældene og rigkærene ved Rosborg Sø rummer en nationalt meget vigtig habitat for den sjældne blomsterplante, Gul stenbræk, der her forekommer i tusindvis, og er en af landets største bestande. Den for kildevæld karakteristiske mosflora, som findes i området, er ligeledes særdeles bevaringsværdig og i tilbagegang i Danmark. Her findes bl.a. arterne blank seglmos samt sneglen kildevælds vindelsnegl.

De nævnte naturtyper kan kun eksistere, såfremt der er tilstrækkeligt fugtigt, og deres plantesamfund tåler ikke tilgroning med buske og træer. Store dele af arealet var netop under uønsket tilgroning med pilearter, høje urter og græsser. Derfor kom realiseringen af projektet til at omhandle en målrettet indsats for at holde området lysåbent ved rydning af busk- og træopvækst samt iværksættelse af græsning.

Projektbeskrivelse

Naturgenopretningen blev gennemført som førstegangspleje bestående i fjernelse af træopvækst i de delområder af den tidligere søbund, hvor der er eller kan findes bevaringsværdige naturtyper og blomsterarter, der er lysfølsomme.

Det blev besluttet, at lade området afgræsse af geder, alternativt maskinel rydning af træ- og buskopvækst. Den efterfølgende pleje, som skulle gennemføres af Forsvaret, skulle være afgræsning med f.eks. Kreaturer, eller hvis dyrene ikke kan skaffes, ved afslåning.

Der blev etableret hegning og igangsat græsning med geder i 2009. Det første år blev gennemført et pilotforsøg med græsning på et samlet areal på 8,8 ha. Faldt forsøget positivt ud skulle hele natura 2000-området indhegnes og græsses. Græsningsarealet for geder blev senere udvidet, mens der i andre områder alene blev græsset med kreaturer.

Desuden blev adgangen til området forbedret ved bl.a. etablering af stiforløb og boradwalk.

Da stort set hele Natura2000 område 37 ligger på Finderup Øvelseplads, har Forsvaret størstedelen af ansvaret for fortsat at sikre gunstig bevaringsstatus i henhold til gældende Natura2000 plan. Der henvises til Forsvarets gældende plejeplan, som har baggrund i Natura2000planen forudsætninger.

Der henvises til Natura2000 planen, hvoraf det fremgår, at der fortsat er behov for en indsats i området, for at kunne opnå gunstig bevaringsstatus.

Offentlig adgang

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Centrale Limfjord
Periode: 2006-2014
Projektareal: 74 ha
Økonomi: 945.000 kr.
Projektleder: Jes Philipsen Schmidt

Kontakt

Naturstyrelsen Søhøjlandet
shl@nst.dk
7254 3951