Store- og Lilleåen

Genslyngning af Råsted Lilleå og Bavnbæk samt etablering af bynær skov ved Skærum Mølle blev gennemført i perioden 2008-2010

Om projektet

Råsted Lilleå løber til Storeåen ca. 15 km vest for Holstebro. Storeåen har sit udløb i Felsted Kog i Nissum Fjord. Nissum Fjord er udpeget som Habitatområde nr. 58, Natura 2000 område nr. 65, EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 38 og Ramsarområde nr. 4.

Projektområdet er beliggende mindre end 1 km fra Vemb ved Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Ca. 1 km vest for området ligger Herregården Nørre Vosborg.

Genslyngsprojektet omfattede Lilleå på en strækning fra Vester Hvoldal Dambrug til Skærum Mølle, og Bavnbæk fra ca. 800 m opstrøms overføringen af Hvoldbyvej til udløbet i Råsted Lilleå. Derudover omfattede projektet etablering af ca. 20 ha bynær skov ved Skærum Mølle.

Projektet blev finansieret af den såkaldte ”Miljømilliard” (den Særlige Vand- og Naturindsats).

Beliggenhed af projektområdet ved Lilleåen og Skærum Mølle sydøst for Vemb (blå cirkel).

Projektområdets afgrænsning i forprojektet. Den rød streg viser projektområdet. Blå streg viser det på daværende forventede forløb af Lilleå og Bavnsbæk efter genslyngningen, og den grønne streg viser den omtrentlige placering af løvskoven ved Skærum Mølle.

Formål med projektet

Det overordnede formål med projektet har været at genskabe den naturlige hydrologi i projektområdet, herunder at genslynge de nedre dele af Råsted Lilleå og tilløbet Baunbæk.

Herigennem har det været målet at reducere tilledning af næringsstoffer og okker til Storåen og det nedstrøms liggende habitatområde Nissum Fjord. Desuden har målet været at forbedre forholdene for vandløbenes plante- og dyreliv og øge de landskabelige og rekreative værdier.

Projektet har omfattet følgende hovedelementer:

  • Genslyngning af Lilleå fra Vester Hvoldal og Hvolby Dambrug til Skærum Mølle.

  • Tilretning af bundkoten ud for dambrugene Vester Hvoldal og Hvolby i overensstemmelse med Holstebro Kommunes reguleringsprojekt for nedlæggelse af stemmeværkerne ved dambrugene.

  • Regulering af bundkoten i Lilleå og Bavnbæk på de genslyngede strækninger

  • Genslyngning af Bavnbæk fra ca. 800 m opstrøms overføringen af Hvolbyvej til sammenløbet med Lilleå.

  • Sløjfning af dræn og grøfter i ådalene på de genslyngede strækninger samt åbning af dræn og grøfter i projektområdet.

  • Etablering af ca. 10 ha løvskov Vest for Skærum Mølle

  • Etablering af stier og publikumsfaciliteter på dele af arealerne i ådalen, og i den etablerede skov ved Skærum Mølle

Realisering af projektet

Projektområdet blev valgt til gennemførsel, da en storlodsejer i projektområdet ønskede at der blev gennemført et projekt, der kunne understøtte aktiviteterne på det nærliggende Folkeuniversitet (Skærum Mølle).

Naturstyrelsen har været projektansvarlig. Det lokale brugerråd, Folkeuniversitetet Skærum Mølle, Vemb Borgerforening, lodsejerne har været inddraget gennem hele projektforløbet. Projektet blev løbende tilpasset for at imødekomme diverse ønsker.

Der har gennem hele processen været et godt samarbejde med Holstebro Kommune, og der blev opnået synergi med kommunes restaureringsprojekter omkring nedlæggelse af spærringer ved nærliggende dambrug.

 

Projektbeskrivelse

Kort oversigt før projekt. Her ses den stærkt regulerede Lilleå og sidevandløbet Bavnbæk med blå markering.

Den i forundersøgelsen foreslåede genslyngning.

Konsekvenskort – 50 % sommer afstrømning. Kortet viser de genslyngede åer med mørk blå markering, og afvandingsdybder.

Projektet indebar at Råsted Lilleå og Bavnbæk blev genslynget på en ca. 5 km lang strækning. Landbrugsdriften blev ekstensiveret på ca. 135 ha, og der blev etableret ca. 15 ha bynær løvskov. Der er blevet etableret publikumsfaciliteter herunder op mod 5 km stier i ådalen og den nyetablerede løvskov. Desuden er der blevet indrettet en hundeskov på ca. 4 ha.

Projektet har bidraget til opfyldelse af forpligtigelserne i Vandramme- og Habitatdirektiverne idet, okker og næringsstoftilførslen til habitatområdet Nissum Fjord er reduceret.

Der er blevet genskabt ca. 100 ha lysåbne engarealer i ådalen, og Råsted Lilleå har nu, som et af de meget få vandløb i Danmark, et stort set ureguleret forløb fra udspring til udløb.

Genslyngningen af Råsted Lilleå og tilløbet Bavnbæk har forbedret de landskabelige værdier, og betingelserne for åens og områdets plante- og dyreliv. Derudover har projektet forøget områdets rekreative værdi, og medvirket til at sikre og synliggøre områdets kulturhistoriske værdier.

Den samlede kvælstoffjernelse kan opgøres til 18, 5 tons/år, svarende til 232 kgN/ha påvirket område/år. Formindsket udvaskning af fosfor som følge af ophør af landbrugsdrift udgør knap 15 kg/år. Fosforfjernelsen ved infiltration vurderes at være i størrelsesordenen 2-300 kg P/år.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Nissum Fjord
Periode: 2008 - 2010
Projektareal: 120 ha
Økonomi: 25 mio. Kr.

Projektleder: Henning Fjord Aaser

 

Projektforløb

Før og efter

Luftfoto, forår 2007. Før projekt.

Luftfoto, forår 2019. Efter projekt – genslyngningen af Lilleåen og skovrejsning ved Skærum Mølle ses tydeligt i landskabet.

Offentligt adgang

Kontakt

Naturstyrelsen Vestjylland
vjy@nst.dk
7254 3664