Suså, Karrebæk og Dybsø fjorde

Genopretning af vandløb, enge og mose samt skovrejsning blev gennemført i perioden 2007-2017

Genopretningen af vandløb, enge og moser samt skovrejsning blev gennemført under den Særlige Vand- og Naturindsats, finansieret af den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Suså, Karrebæk og Dybsø fjorde.

Dele af projektet blev udført under VandMiljøPlan3 (VMP3), hvor erstatning for driftstab m.v. betales af Direktoratet for FødevareErhverv.

Området på godt 800 km 2 dækker hele det opland, som via Suså afvander til Karrebæk og Dybsø Fjorde. Suså er ca. 85 km lang og er hovedvandløbet i Sjællands største vandløbssystem.

Det meste af åen er blevet reguleret, nogle strækninger formentlig allerede i 1600-tallet. Mange steder kan man stadig se de gamle å-slyngninger i terrænet, men generelt har åen manglet slyngninger og gode bundforhold herunder store sten og grus. Alligevel er naturindholdet på mange strækninger af åen ganske højt, og Suså og store dele af dens omgivelser er Natura2000-område.

Der er f.eks. omkring 20 fiskearter, og det er mange for et østdansk vandløb. For mange arter gælder dog, at bestandene er små, og flere af arterne er rødlistede.

Floraen i selve åen er interessant med bl.a. forskellige arter af vandaks og pilblad. Hovedparten af arealerne langs åen blev tidligere udnyttet landbrugsmæssigt, og bortset fra enkelte spændende lokaliteter er floraen her ikke særlig interessant.

Ådalen og de store eng- og moseområder, som åen løber igennem, er vigtige ynglesteder for mange engfugle, blandt andet Engsnarre.

Gennem mange år er der via Suså blevet ledt for mange næringsstoffer ud i Tystrup-Bavelse Sø og i Karrebæk og Dybsø fjorde.

Susåen udspringer syd for Rønnede og løber mod vest til Tystrup-Bavelse Sø, hvorfra den fortsætter mod Næstved, inden den munder ud i Karrebæk Fjord. Større tilløb udspringer ved Ringsted og Sorø (Ringsted Å og Tuel Å).

Formål med projektet

Projektet har omfattet tre områder i øvre, mellemste og nedre del af Suså:

 • I den øvre og mellemste del har der været fokus på at mindske tilførslen af næringsstoffer til åen og dermed til Tystrup-Bavelse Sø.

 • I alle tre områder var det målet at genoprette natur i såvel vandløb som på vandløbsnære arealer ved bl.a. at genslynge vandløb og udlægge intensivt dyrket jord til ferske enge. Særligt i mellemste Suså var der tale om et helhedsprojekt med genopretning af ådalen. Et delmål var at forbedre vilkårene for fuglelivet, i særlig grad for engsnarren, ved at indføre en ekstensiv drift af enge og moseområder.

 • Det var desuden målet at sikre bedre rekreativ adgang til Suså og at etablere ny skov i en grøn ring omkring Næstved.

Realisering af projektet

Til at udvælge indsatsområder i Suså-systemet blev der etableret brede interessentgrupper, hvor Kommunernes Landsforening, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Sportsfiskerne, Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening var repræsenteret. Gruppen blev udvidet med enkelte andre, bl.a. Miljøcenter Nykøbing.

Der blev afholdt to store lodsejermøder for mellemste Suså, som førte frem til, at projektet skulle sættes i værk. Der blev etableret et lodsejerudvalg med repræsentanter af de forskellige typer lodsejere (erhvervslandbrug, fritidsbrug, jagtejendomme, ejendomme med et stykke natur). En arveløs ejendom blev skudt ind i projektet som puljejord til jordfordelingen. Under hele processen var der tæt kontakt med lodsejerne; nogle blev besøgt 10 gange eller mere.

Særligt med Faxe Kommune var der et tæt parløb om projektudformning og fornødne tilladelser til projektet i øvre Suså, bl.a. åens forlægning ind gennem Hovmosen.

I 2007 indgik Miljøministeriet en aftale med Næstved Kommune om skovrejsning i en grøn ring omkring Næstved by. Kommune overdrog ca. 210 ha til Naturstyrelsen, som forpligtede sig til at plante bynær, rekreativ skov i et samarbejde med kommunen og yderligere opkøbe for 20 mio. kr. supplerende arealer til at plante ny skov.

For det samlede skovprojekt blev der afholdt borgermøde den 22. maj 2007. Umiddelbart efter blev der etableret et Skovbrugerråd til rådgivning af styregruppen bestående af repræsentanter for DN, Friluftsrådet, Dansk Landbrug og Turistforeningen. I de enkelte skovprojekter blev der suppleret med følgegrupper bestående af lokale interessenter.

Projektbeskrivelse

I øvre Suså blev der gennemført fire delprojekter:

 • I Hovmosen blev Suså ført ind gennem mosen, og der blev udlagt gydegrus. Også tre tilstødende vandløb blev restaureret. Arealer med jord i omdrift blev udlagt til fersk eng med særlig plejeforpligtelse til gavn for Engsnarre.

 • I Holt Mose blev åen genslynget, og der blev etableret stenstryg og udlagt gydegrus. En sø blev genoprettet, og jord i omdrift blev udlagt til fersk eng.
 • Jydebækken blev genslynget i hele sit forløb i et samarbejde med Næstved Kommune. Desuden blev der gravet nye søer og bekkasinskrab.

 • Suså blev genslynget på to strækninger mellem Rødebro og Broksø Bro, i alt knap to km. Desuden blev der etableret to søer.

I mellemste Suså blev vandløbet ført tilbage til syv af de gamle slyngninger fra før reguleringen. Desuden blev 35 gamle stenstryg genskabt ved hjælp af 3000 m3 sten og 4000 store sten og fem tilløb blev genoprettet.

For at mindske udvaskningen af næringsstoffer til åen blev der afbrudt dræn til ådalen og i stedet anlagt åbne fordelergrøfter, og for at sikre den efterfølgende naturpleje med afgræsning blev der etableret hegninger og lavet græsningsaftaler.

Offentlighedens adgang blev forbedret ved at etablere P-plads, picnicplads, vandrestier samt gangbroer over Suså og Ringsted Å på statens arealer ved åerne. Det blev muligt gennem jordfordelingen, hvor der af Naturstyrelsen blev opkøbt 50 ha ånære arealer.

Projektområdet ved Næstved (nedre Suså) omfattede ca. 215 hektar. Udover tilplantning blev der udlagt fælleder og lysåbne områder, vandløb blev frilagt og/eller restaureret, og der blev etableret en lang række frilufts- og publikumsfaciliteter, bl.a. befæstede stier, hundeskove, shelterpladser og P-pladser. Endvidere blev der etableret to græsningslaug med hegninger og faciliteter.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Susåen, Karrebæk og Dybsø fjorde
Periode: 2007 - 2017
Projektareal: 330 ha. + 150 ha. + 215 ha. I alt 695 hektar.
Økonomi: 14,6 mio. kr. + 20,7 mio. kr. + 10 mio. kr. I alt 45,3. mio. kr.

Projektforløb

Offentlig adgang

Oversigt over Natura2000-områder omkring Susåen

Habitatområder:

 • 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen
 • 145 Holmegårds Mose
 • 146: Rådmandshave
 • 148: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Fuglebeskyttelsesområder:

 • 91 Holmegårds mose og Porsmose
 • 93 Tystrup-Bavelse Sø
 • 81 Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde

Læs mere om Natura 2000 her

 

Kontakt

Jørgen Sandby Nielsen
Projektleder
Naturstyrelsen Storstrøm
sts@nst.dk
5443 9013