Tissing Vig

Fjernelse af dige ved Nørå der herefter strømmer frit ind i Tissing Vig. September 2011

Genopretning af Tissing Vig som lavvandet ferskvandssø er gennemført

Tissing Vig ligger på den sydvestlige del af øen Mors i Limfjorden tæt ved det lille bysamfund Tissinghuse ud til Søndervig og Glomstrup Vig. Limfjorden er her meget varieret med mange øer, holme, vige og fjordarme. Tissing Vig var tidligere en del af Limfjorden, men blev i 1870’erne kunstigt afvandet, drænet og opdyrket. Tissing Vig indgår i sin helhed i Natura2000-område nr. 28 (Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø) og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 27 (Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme).

Genopretning af Tissing Vig blev finansieret under Den særlige Vand- og Naturindsats, den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Den centrale Limfjord.

 


Beliggenhed af projektområdet Tissing Vig på Mors. Projektområdet er markeret med rødt på baggrundskort, der er fra før søen blev etableret.

Luftfoto fra 2008 af den afvandede Tissing Vig.

Formål med projektet

Hovedformålene med vådområdeprojektet har været at nedbringe tilførslen af kvælstof til Limfjorden ved at genoprette Tissing Vig som en lavvandet ferskvandssø med omgivende enge. Den samlede effekt er beregnet til ca. 23 ton/år svarende til 266 kg N/ha erhvervet areal (88 ha).

Et andet formål med projektet har været at forbedre tilstanden i habitat- og fuglebeskyttelsesområdet. Derudover har man ønsket at forbedre offentlighedens muligheder for friluftsliv i lokalområdet.

Tissinghuse ville ikke blive direkte berørt af projektet, men det blev vurderet at genskabelsen af Tissing Vig ville bidrage positivt til oplevelse og kvaliteten i kulturmiljøet i det lille bysamfund.

Realisering af projektet


På kort fra 1882 er området allerede inddæmmet og afvandet sammen med Søndervig. Afvanding af Søndervig blev dog senere opgivet.

Tissing Vig er præget af historien ved Tissinghuse med ladeplads, kro, handelsplads og landvinding.

Afvandingen af Tissing Vig er en typisk historie, som kan genfindes mange steder i landet. Med det formål at drive landbrug blev både Søndervig og Tissing Vig afvandet i 1874 gennem et stort anlægsarbejde, som bestod af dæmning og pumper ved Tissinghuse, landkanaler rundt langs begge vige, højvandsklapper og grøftesystemer inde i vigene. Det viste sig dog, at det var vanskeligt at opretholde dæmninger og effektiv pumpning, så Søndervig blev opgivet igen allerede i 1920’erne. Tissing Vig har også i flere perioder stået under vand. Et nyt afvandingsprojekt blev afsluttet omkring 1948 og herefter har Tissing Vig i en periode været et mønstereksempel på, hvordan landindvinding kunne være til gavn for landbruget, men over tid har mange ejere måttet give op. Vigen hørte til gården Tissingvig og udgjorde hoveddelen af jordtilliggende hertil.

I maj 2008 erhvervede Naturstyrelsen den del af landbrugsejendommen ”Tissingvig”, som var kunstig afvandet, svarende til 88 ha. Denne erhvervelser muliggjorde et vådområdeprojekt med det formål at omdanne området til en ferskvandssø. Efterfølgende erhvervede Naturstyrelsen tilstødende arealer nordøst for vigen ved Redsted Bæk, og der blev indgået tingslyste aftale med nabolodsejere om den fremtidige anvendelse af andre tilstødende arealer, som også indgik i projektområdet. Det samlede projektområde var på 98 ha.

Naturstyrelsen var projektansvarlig, og gennemført projektet i tæt samarbejde med en rådgivende brugergruppe med deltagelse af Morsø Kommune, lokale foreninger og andre interessenter.

Projektbeskrivelse

Ved projektets gennemførelse i 2011 var det tidligere pumpehus nedrevet, og landkanalen mod vest og nord var nedlagt. Højvandsklappen ved udløbet ved Ålekistevej blev bevaret, således fjordvandet ikke løber ind i vigen ved højvande i fjorden.

Tissing Vig er således nu en ferskvandssø med vanddybde op til 3-4 m og et middelvandspejl i kote 0,25m DVR90. Med et søareal på ca. 82 ha er den dermed Mors´ største.

Projektet blev udformet med stor hensyntagen til fuglelivet, da området er beliggende i et internationalt fuglebeskyttelsesområde. Der blev efter ønske fra den rådgivende brugergruppen således etableret en fuglehalvø, som afgræsses efter yngletiden.

Der blev sikret offentlig adgang til området ad en sti langs søens sydlige del og der blev etableret fugleskjul, fiskebro og parkeringsmuligheder.

Kort, som viser de anlægsaktiviteter som skulle gennemføres i projektet. Baggrundskort fra før projekt. Projektbeskrivelse Grontmij 2009.

Søens fremtidige udbredelse. Projektbeskrivelse Grontmij 2009.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Centrale Limfjord
Periode: 2008 - 2011
Projektareal: 98 ha, heraf 82 ha sø
Økonomi: 3,8 mill. Kr. (15 mill kr. til opkøb af Tissingvig)

Projektforløb

Luftfoto af Tissing Vig 2019 – ortofoto forår 2019.

Offentlig adgang

Kontakt

Naturstyrelsen Thy
thy@nst.dk
7254 3965