Tuse-Mårsø Enge

Vådområdeprojektet ved Tuse-Mårsø Enge blev gennemført i perioden 2007-2013.

Tuse å har sit udløb i Holbæk Fjord som er en del af Isefjorden. Projektområdet omfatter Tuse Å nedstrøms Tusebroerne ved hovedvej 155 og Mårsøgrøften med tilhørende enge ned til slusen ved udløbet i Holbæk Fjord, i alt 132 ha.

Der er ikke, i selve projektområdet, Natura 2000 områder eller Ramsar områder. Det nærmeste EFhabitatområde er Udby vig beliggende på nordsiden af Holbæk Fjord op mod Eskildsholm. Afstanden er ca. 7,3 km. Nærmeste EF-Fuglebeskyttelsesområde er Sejerø bugten. Afstand hertil er ca. 18,5 km.

Projektet var ét ud af 3 projekter, som blev gennemført og finansieret af den Særlige vand- og naturindsats i indsatsområdet Isefjord. De to øvrige var Løvenborg Gods og Tempelkrog Syd.

Oversigtskort, der viser projektområdets beliggenhed ud til Holbæk fjord. I oplandet til Tuse å ses i øvrigt projektområdet for Løvenborg.

Kortet viser afgrænsning af projektområdet ved Tuse-Mårsø enge (rød markering).

Formål med projektet

Hovedformålet med projektet har været at formindske udledningen af kvælstof til Isefjorden.

Herudover har formålet med projektet været at forbedre forholdene for plante- og dyrelivet, samt skabe mere varierede forhold for vandløbets plante- og dyreliv, herunder ørreder på gydevandring og nedtrækkende smolt.

Projektet har endvidere haft til formål at mindske fosforbelastningen af fjorden samt at øge de rekreative og landskabelige værdier. I forbindelse med projektet opstilles forslag til optimering af slusepraksis.

Realisering af projektet

Tuse Mårsø Enge er senest afvandet i 1941. Dyrkningsværdien var ringe og store arealer henlå i græs, som blev delvist afgræsset. Med udgangspunkt i lokal interesse for et projekt i området fik tidligere Vestsjællands Amt i 1999 udarbejdet såvel en teknisk forundersøgelse og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

I 2007 blev projektet udpeget som indsatsområde under den såkaldte ”Miljømilliard”, og med opbakning fra bl.a. Tuse Å´s Ørredsammenslutning, digelaug og DN blev de indledende arbejder igangsat. Undersøgelserne fra 1999 udgjorde et godt grundlag, men skulle detaljeres yderligere.

Der blev sommeren 2008 oprettet en projektorganisation specifikt for Tuse-Mårsø Enge efter samme model som for hele Indsatsområde Isefjord. Naturstyrelsen var projektansvarlig, og der har været et godt samarbejde med Holbæk Kommune - såvel med en fast tilknyttet medarbejder som med de sagsbehandlere, der skal behandle projektet efter vandløbslov, naturbeskyttelseslov mm.

Dialogen med de grønne organisationer blev fra start gennemført i en stor fælles følgegruppe for alle Isefjordsprojekterne, men senere målrettet det enkelte projekt i indsatsområdet.

Projektbeskrivelse

Projektområdet omfattede hele Tuse og Mårsø Enge Digelag og engene langs Mårsøgrøften.

Hensigten med projektet har været at retablere de naturlige (oprindelige) hydrologiske forhold i området så vidt det har været muligt under hensyntagen til den eksisterende infrastruktur og de økologiske værdier.

Dette er sket ved gravning af et nyt forløb af Tuse å og sammenføring med den nederste del af Mårsøgrøften, hvorved der er skabt oversvømmede områder, hvor kvælstoffet i åvandet kan omsættes.

Dræn med indløb i området afbrydes, hvorved det kvælstofholdige vand overrisler eller infiltrerer engene, og der sker en omsætning ved denitrifikation. Herudover skabes områder med terrænnært grundvand (sjapvandsområder), hvor der ligeledes sker en forøget omsætning af kvælstof ved denitrifikation.

Der er desuden sket afbrydelse af en del dræn langs projektområdet, og slusepraksis er justeret, således at den til en vis grad tilbageholder Tuse Å fra uhindret at løbe ud i Holbæk Fjord. Vedtægterne for ”Digelaget Tuse og Maarsø Enge” er ændret, idet slusepraksis er ændres. For at forsinke afstrømningen fra åen ud i fjorden blev der opført et udløbsbygværk foran slusen, så vandet ikke flyder frit men tilbageholdes til en vis grad.

Ved 2 ejendomme er der udført afværgeforanstaltninger i form af et lavt dige og afvandingsgrøfter mm.

I forbindelse med planlægning af Holbækmotorvejen (Rute 21)’s forlængelse blev der taget hensyn til gennemførelsen af projektet. Vejen krydser således åen på en ca. 150 meter lang bro. Området kan opleves fra de offentlige veje gennem området og mindre veje der forløber langs området.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Isefjorden
Periode: 2007-2013
Projektareal: 132 ha
Økonomi: ca 8,8 mio. kr.

Projektleder: Peer Skaarup, Nordsjælland

Projektforløb

Kontakt

Naturstyrelsen Midtsjælland
msj@nst.dk
7254 3288