Uldum Kær

Uldum Kær - luftfoto

”Nyt liv i Uldum Kær” – naturgenopretning er gennemført i perioden 2007-2010

Uldum Kær er et stort indlandskær omkring Gudenåen mellem Uldum og Tørring. Kærområdet har et samlet areal på ca. 1200 ha og er opdelt i en række mindre kær. Hver tilhørende en af de omkringliggende landsbyer - Tørring kær, Ølholm Kær, Hjortvang Kær og Aale Kær – Uldum Kær er fællesnavnet for området.

Det store område har langt tilbage i tiden været et søområde, men tilgroning over århundrede har dannet mose og kær med metertykke tørv. Tidligere tørvegravning har betydet, at landskabet rummer en mosaik af vandfyldte grave. Ca. 1050 ha af kærområdet er Natura 2000-område (nr. 77 - Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær), og udpeget både som habitatområde (nr. H66) og fuglebeskyttelsesområde (nr. F44). Udpegningsgrundlaget omfatter bl.a. arter som: rørhøg, isfugl, bæklampret, odder samt nogle særlige naturtyper som brunvandede søer.

Naturgenopretningsprojektet ved Uldum Kær blev finansieret under den Særlige Vand- og naturindsats, den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Gudenåen og Randers Fjord.

Oversigtskort – viser kærområderne, Tørring kær, Ølholm Kær, Hjortvang Kær og Aale Kær, der tilsammen kaldes Uldum Kær og gennemstrømmes af Gudenåen.

Formål med projektet

I 2007 satte Naturstyrelsen i samarbejde med Hedensted Kommune gang i et projekt med 4 overordnede mål. Projektet skulle samlet set bidrage til gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, forbedre de fysiske forhold i vandløbene, fjerne kvælstof og fosfor fra vandløbssystemet, og skabe bedre muligheder for den rekreative benyttelse.

Det samlede naturgenopretningsprojekt i Uldum Kær blev organiseret i 4 delprojekter:

Vandløbsprojektet, Rydningsprojektet, Stiprojektet og Formidlingsprojektet.Oversigtskort. Natura 2000 området er vist med lilla afgrænsning og projektområderne med rød.

Realisering af projektet

Der har i årtier og i mange forskellige fora været initiativer og ideer til at udvikle og genoprette naturen i Uldum.

Hedensted Kommune fik i foråret 2007 udarbejdet en forundersøgelse af et vandløbsprojekt, og dette initiativ var medvirkende til, at det blev muligt at medtage projekterne under Miljømillarden.

Der har fra projektstart været stor fokus på at sikre det lokale samarbejde og den individuelle lodsejerkontakt. Der har i høj grad været tale om et fælles projekt med tydelig arbejds- og rollefordeling.

Der blev tidligt i processen etableret en følgegruppe med repræsentation af 25 interessenter. Der er flere hundrede forskellige lodsejere rundt om kæret. Mange havde kun en lille og meget smal lod. Lodsejerne var repræsenteret i følgegruppen ved ”Kærudvalget”. Følgegruppen fik stor medejerskab og dermed indflydelse på projektet. Engagementet i følgegruppen var stigende hen gennem projektforløbet. Formanden for ”Kærudvalget” sad i projektets styregruppe sammen med Naturstyrelsen og Kommunen.

Den etablerede følgegruppe ville ikke ved projektets afslutning lade sig nedlægge, men fortsatte med at mødes i kommunalt regi. Der blev dannet et kærlaug af lodsejere, der står for den løbende koordinerende drift af kæret.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Gudenå og Randers Fjord
Periode: 2007-2010
Projektareal: ca. 155 ha
Økonomi: 10 mill. kr., heraf 1 mill. fra LAG-Hedensted

Projektleder: Knud Erik Hesselbjerg

Projektforløb

Nuværende forhold

Skrå foto 2019. Uldum fugletårn og p-plads ses midt i billedet.

Offentlig adgang

Kontakt

Naturstyrelsen Søhøjlandet
shl@nst.dk
7254 3951