Vilholt Mølle

Genopretning af Gudenå ved Vilholt Mølle blev gennemført i perioden 2007-2009

Vilholt Mølle ligger ved Gudenå syd for Mossø ved Silkeborg. Området ved Mossø, Salten Langsø og Vissingkloster hører til et af landets største og mest varierende istidslandskaber.

De biologiske interesser knytter sig til Gudenåen og de lavt liggende områder langs åen, som omkring Vilholt Mølle rummer et rigt og varieret dyre- og planteliv, der kendetegner vandløb med hurtigt strømmende vand og gruset bund.

Vilholt Mølle ligger i det 4.470 ha store habitatområde nr. 48 (Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå), hvor damflagermus, bæklampret, odder samt naturtyperne hængesæk, vandløb med vandplanter, eutrof sø og elleaskeskov udgør de vigtigste dele af udpegningsgrundlaget.

Området indgår desuden i et ca. 165 ha stort fredet område ved Gudenåen mellem Voervadsbro og Vissingkloster. Fredningens formål er bl.a. at sikre de geologiske, biologiske og landskabelige værdier i området.

Genopretningen blev finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats, den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Gudenåen, Randers fjord.

Oversigtskort, der viser Vilholt Mølles placering i Gudenå syd for Silkeborg. Den lysegrønne markering angiver habitatområde nr. H48. Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Formål med projektet

Det overordnede formål med projektet har været at genskabe Gudenåens oprindelige, naturlige forløb forbi Vilholt Mølle, så vandlevende smådyr og fisk kunne passere.

Ved fjernelse af spærring og genopretning af 1500 m vandløb skulle der skabes optimale gyde- og opvækstmuligheder især for sø-ørreder og bæklampret og for øvrige arter, der naturligt hører hjemme i friskt, strømmende vand. Det var ligeledes et mål, at projektet skulle sikre de biologiske værdier i området og bidrage til gennemførelse af EU’s Vandrammedirektiv.

Desuden var det væsentligt, at de rekreative interesser (kanoer og andre både) kunne bevares og forbedres samt at de kulturhistoriske værdier kunne bevares i videst muligt omfang.

Realisering af projektet

Vilholt Mølle august 2003

Den første opstemning ved Vilholt Mølle blev etableret i 1866, og senere ændret i 1911. Møllen blev fra starten opført som træsliberi og man har i hele perioden frem til sommeren 2007 udnyttet vandkraften i Gudenåen til turbinedrift. Vilholt Mølle er et eksempel på en tidlig industrivirksomhed ved Gudenåen.

De første initiativer til en overordnet plan for forbedring af de biologiske forhold i Gudenåsystemet ved Vilholt Mølle blev indledt allerede i 1989 i et samarbejde mellem daværende Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) og tidligere Vejle Amt. I 1990 blev Miljøministeriet ejer af stemmeværk på 3 lokaliteter på strækningen mellem Vestbirk og Mossø, hvor fiskenes og smådyrenes frie vandringer blev forhindret. I løbet af 1990érne blev der etableret faunapassage ved 2 af disse lokaliteter, Vestbirk Vandkraftværk og Klostermølle. Stemmeværket ved Vilholt Mølle udgjorde herefter den sidste total spærring for fiskenes og smådyrenes vandringer og en strækning af Gudenåen på ca. 1,5 km opstrøms stemmeværket var stuvningspåvirket.

I 1991 blev opstemningen opkøbt af Miljøministeriet med henblik på nedlæggelse. Gennemførelse af et naturgenopretningsprojektet ville være i strid den på tidspunktet gældende fredning, og der skulle derfor rejses og gennemføres en ny fredningssag, før et projekt kunne realiseres. På den baggrund fremsatte daværende Skov- og Naturstyrelsen i juli 1993 et fredningsforslag om at nedlægge opstemningsretten og genoprette åens naturlige forløb. Forslaget blev dengang afvist pga. betydelig lokal modstand.

I 1998 anmodede Skov- og Naturstyrelsen Hedeselskabet om at udarbejde et detailprojekt for etablering af et omløbsstryg på stedet. Af flere forskellige årsager blev projektet aldrig gennemført.

I 2005 indledte Skov- og Naturstyrelse (nu Naturstyrelsen) nye positive forhandlinger med lodsejere og interesseorganisationer. Forundersøgelser blev gennemført i samarbejde med Horsens Kommune på baggrund af en forudgående screening af forventede krav til projektet. Udgangspunktet var bl.a. at finde egnede erstatningsbiotoper for Damflagermus inden for en afstand på 2 km fra Vilholt Mølle. Et endeligt skitseprojekt blev udarbejdet af Orbicon i 2006, og i april 2008 godkendes en ny fredningssag, som grundlag for at gennemføre naturgenopretningsprojektet.

Projektbeskrivelse

Der blev gennemført en lang række detaljerede undersøgelser med det formål at nå den optimale løsning, der tog hensyn til de mange interesser i området. Der blev specielt lagt vægt på at opnå så naturlig en vandløbsstrækning som muligt og samtidigt sikre, at det høje vandspejl i fødekanalen kunne bevares. Der blev foretaget en prioritering mellem de kulturhistoriske værdier på den ene side og natur- og miljøforholdene på den anden side. Vilholt Mølles kulturhistorie skulle fremover formidles på Klostermølle, hvor der var bedre tilgængelighed for offentligheden.

Fredningskendelsen i april 2008 muliggjorde gennemførelse af følgende projekt:

Vandløbet skulle udformes i et sammenhængende forløb, der udlignede et niveaufald på ca. 2,7 m over stemmeværket ved Vilholt Mølle. Vandløbet skulle fremover have karakter af et naturligt stryg med hurtigt strømmende vand. Dette er i øvrigt karakteristisk for større dele af Gudenåen mellem Voervadsbro og Mossø, herunder strækningen, der hyppigt benævnes ”Vilholt Stryget”, som er en ca. 900 m lang strækning beliggende ca. 1 km nedstrøms det daværende stemmeværk. ”Vilholt stryget” har et fald på ca. 3,5 ‰.

Stemmeværket skulle sløjfes, og fødekanalens funktion som vandtilførsel til turbineanlægget på Vilholt Mølle nedlægges, idet turbinen allerede i 2007 var taget ud af drift.

Den genoprettede vandløbsstrækning blev dimensioneret for Gudenåens samlede vandføring og udformet således, at den dels sikrede en fremtidig faunapassage og ville give muligheder for gydeområder, fiskeskjul mv., og dels er passabel for kanosejlads.

Den nye vandløbsstrækning blev primært etableret opstrøms stemmeværket, knap 500 m opstrøms, og den slutter ved det tidligere vadested ca. 100 m nedstrøms stemmeværket. Bundhældningen på strækningen skulle være ca. 3,3 ‰, svarende til de eksisterende forhold på det nedstrøms liggende ”Vilholt Stryg”.


Oversigtskort, der viser de tiltag der skulle gennemføres med projektet

Genopretningen af Gudenå ved Vilholt Mølle omfatter følgende indgreb i selve vandløbet, ved de eksisterende omkring liggende tekniske anlæg samt i møllesøen og i mosen beliggende opstrøms stemmeværket:

  • Tilretninger af vandløbet lige nedstrøms stemmeværket
  • Fjernelse af stemmeværket
  • Genopretning af vandløbet opstrøms stemmeværket
  • Udvidelse af vandløbet nedstrøms det tidligere vadested
  • Etablering af midlertidigt sandfang
  • Bevarelse af fødekanal og bagkanal
  • Anlæg af sø i Vilholt Mose
  • Retableringen af terrænet i møllesøen
  • Etablering af erstatningsbiotoper

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Gudenå og Randers Fjord
Periode: 2007-2009
Projektareal: 1,5 km vandløb og 8 erstatningsbiotoper i alt 1,84 ha
Økonomi: 6,1 mill. kr.

Projektleder: Ole Juul Andersen

Projektforløb

Nuværende forhold

Skråfoto 2018. Vilholt Mølle ses øverst i billedet.

Offentlig adgang

Kontakt

Naturstyrelsen Søhøjlandet
shl@nst.dk
7254 3951