Villestrup ådal

I perioden 2007-2014 blev seks dambrug i Villestrup ådal nedlagt med efterfølgende naturgenopretning. En sidste spærring er fortsat uafklaret.

Villestrup Ådal ved Blåkilde dambrug. April 2007

Villestrup Å udspringer i den sydøstlige del af Rold Skov, og løber ud i Mariager Fjord ved Ouegaard Mølle ca. 7 km vest for Hadsund.

Villestrup ådal er efter danske forhold enestående og udgøres af en smeltevandsdal fra sidste istid. Villestrup Å er et af de meget få, danske vandløb, der kan sammenlignes med de berømte engelske ”chalk streams”, som karakteriseres ved at være produktive, klarvandede vandløb på kalkbund. Åen har et ekstraordinært stort fald og rummer meget gode bestande af Odder og Bæk-Lampret. Hav-Lampret optræder jævnligt. Øverst i åløbet ligger Store Blåkilde, der er Danmarks største og fineste bassinkilde. Ådalen rummer en række habitatnaturtyper, bl.a. de sjældne kalkoverdrev, og landets største bestand af Bakke-Gøgeurt (kun to danske voksesteder) samt en bestand af Hvid Sækspore.

Ådalen og dens to største sidedale - Lundgårds Bæk og Stubberup Bæk - udgør Habitatområde nr. 222, Villestrup Ådal.

Genopretningen af Villestrup Å blev gennemført under den Særlig Vand- og Naturindsats, finansieret af den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Mariager Fjord.

Villestrup ådal med udløb til Mariager Fjord. Ådalen og de to største sidedale vises i den blå markering. Den grønne markering viser habitatområder.

Luftfoto 2007 viser beliggenhed af de i alt syv dambrug - fem i Villestrup å (Vrå Mølle, Blegø, Blåkilde, Villestrup nord og syd) og to i Lundgårds Bæk (Brøndbjerg og Egelund).

Formål med projektet

Det primære mål med projektet har været at genskabe naturlige vandløbsforhold i Villestrup Ådal.

Ved opkøb og nedlæggelse af fem dambrug beliggende i Villestrup Ådal skulle samtlige, tilbageværende spærringer og dambrug i Villestrup Ås hovedløb fjernes. Hertil kom to dambrug i tilløbet Lundgård bæk. Ved at fjerne spærringerne blev det muligt helt eller delvis at retablere de vandløbsstrækninger, som var betydeligt påvirkede af stuvninger, og der kunne skabes bedre passage for op- og nedgående fisk.

Ophøret af dambrugsdriften skulle desuden nedsætte tilførslen af næringsstoffer til Mariager Fjord. For især fosfor, som har betydning for algevæksten i fjorden, blev reduktionen (baseret på foderkvoter) vurderet (DMU) til 1,1 ton P/år, svarende til 6 % af den samlede belastning til fjorden.

Ved at erhverve arealer og genoprette natur skulle der desuden skabes offentlig adgang til en række svært tilgængelige delstrækninger af ådalen som afsæt til en senere etablering af en ”Villestrup Å sti”, der kunne sammenbinde Rold Skov med Mariager Fjord.

Realisering af projektet

Villestrup Å har et stort fald og er derfor blevet udnyttet til vandmøller siden 1200-tallet. Det førte til, at al opgang af fisk blev umulig, og der opstod stuvningspåvirkede strækninger med langsom strøm og blød bund. Senere blev vandmøllernes opstemningsret i åen udnyttet til at anlægge dambrug. Der har i alt været 17 dambrug i vandsystemet. Nogle små er bare ophørt, andre (fire-fem) blev nedlagt af Nordjyllands Amt under Vandmiljøplan II, bl.a. Oue Mølle Dambrug, som var et af landsdelens største.

Den Særlige Vand- og Naturindsats muliggjorde opkøb af tre dambrug inkl. bygninger: Vrå Mølle, Brøndbjerg og Blåkilde. For de resterende dambrugs vedkommende blev foderkvote og ret til at opstemme og udnytte åens vand opkøbt.

Der var tre dambrugere i området; én dambruger ejede fem af dambrugene og drev desuden et sjette.

Dambrugene blev opkøbt i perioden 2007-2008, og al dambrugsdrift ophørte i perioden frem til 2009. I de efterfølgende år fra 2009 til 2014 blev seks af syv dambrugsarealer retableret. De erhvervede arealer er i dag afhændet med deklaration om pleje med høslet eller græsning, ligesom der er pålagt forbud mod at gøde og sprøjte. Enkelte mindre arealer af rekreativ betydning er forblevet i offentligt eje. Der er i dag (2020) stadig et udestående med spærringen ved Villestrup slot.

Naturstyrelsen har i hele projektperioden haft ansvar for at gennemføre naturgenopretningen af de syv dambrug i Villestrup Ådal.

Afdøde projektleder, biolog Peter Noe Markman (1950-2014), forklarer om projektets gennemførsel (2011).

Projektbeskrivelse

Aktuelt (2020) har naturgenopretning fjernet alle spærringer fra Mariager Fjord til opstrøms Villestrup Syd dambrug ved Villestrup slot. Projektet har genskabt naturlige faldforhold i Villestrup Å. Faldet i åen er ændret fra et gennemsnit på 1,15 promille over 20 km til et gennemsnit på 1,48 promille over 13,8 km, hvilket er meget efter danske forhold.

De dambrug, der var omfattet af projektet, gennemgås og illustreres herunder. Rækkefølgen er fra fjorden og opstrøms i hovedløbet: Vrå mølle dambrug, Blegø dambrug, Blåkilde dambrug, Villestrup syd dambrug, Villestrup nord dambrug, afsluttende med de to dambrug i tilløbet Lundgård bæk: Brøndbjerg dambrug og Egelund dambrug.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Mariager Fjord
Periode: 2007-2020
Projektareal: 18 km vandløb
Økonomi: 23 mill. kr.

Projektledere:

Peter Noe Markman (afdød)

Jørgen Bidstrup

Offentlig adgang

Kontakt

Naturstyrelsen Himmerland
him@nst.dk
7254 3900