Vorgod å

Naturgenopretning ved Vorgod Å blev gennemført i perioden 2008-2012

Vorgod Å er en godt 20 km lang å, der starter ved sydenden af Vildbjerg ved sammenløb af flere bække. Den snor sig mod syd, forbi byen Vorgod, og løber ud i Skjern Å 6-7 km vest for Sønder Felding. Den er et af Skjern Ås største tilløb. Habitatområderne Skjern Å (H61) og Ringkøbing Fjord (H62) er beliggende nedstørms projektområdet.

Et område på lidt over 42 ha langs åløbet; ca. 1 km i nederste del af Rødding Å og ca. 5 km af den øverste del af Vorgod Å ved Vildbjerg, vest for Herning blev i 2007 udvalgt som indsatsområde under den Særlige Vand- og Naturindsats, finansieret af den såkaldte ”Milljømilliard”, og VMP III-midler.

Beliggenhed af projektområdet ved Vorgod Å syd for Vildbjerg (rød cirkel).

Formål med projektet

I 2008 satte Naturstyrelsen gang i et projekt, med det primære formål at reducere kvælstofudledningen (blev vurderet til ca. 9 ton pr. år) til Ringkøbing Fjord, at genskabe ødelagte levesteder for planter og dyr samt udbygge de rekreative muligheder i området.

Projektet har omfattet følgende hovedelementer:

  • Hævning af vandstanden i å og ånære arealer ved samtidig udbedring af eksisterende gydebanker
  • Lokale vådområde.
  • Genslyngning af dele af Vorgod Å, ca. 1 km
  • Afgræsning af engene for derved at forbedre plantevæksten på engene
  • Udlæg af 2 stier

Realisering af projektet

En væsentlig forudsætning for gennemførelse af projektet var en jordfordeling, der baseret på frivillige aftaler skulle sikrer, at landmændene i projektområdet fik dyrkningsarealer som erstatning for de arealer, der ved projektet blive til våde enge (projektjord). Før jordfordelingen ejede 23 lodsejere projektområdet. Efter jordfordelingen ejer 20 lodsejere området, heraf har 11 deltaget i jordfordelingen.

Naturstyrelsen har haft projektansvaret, og har under hele forløbet samarbejdet tæt med Herning Kommune, der havde den primær kontakt til lodsejerne. Herning Kommune har haft stor og helt konkret indflydelse på projektet, f.eks. ved at søge VMP-III midler hjem til medfinansiering af projektet.

En følgegruppe bestående af DN, Sportsfiskerforbundet, Grønne Råd, Herning Museum og 3 lodsejere ved Vorgod Å har været inddraget gennem hele projektforløbet.

Projektbeskrivelse


Afvandingsmæssige forhold før projekt – vintermiddel afstrømning. Forundersøgelse 2008


Afvandingsmæssige forhold efter projekt – sommermediamaksimum afstrømning. Forundersøgelse 2008

Projektet omfattede genslyngning af ca. 1 km en udrettet strækning af Vorgod Å fra Møltrupvej til Bolsvad Bæk. Desuden blev vandløbsbunden hævet på en længere strækning. Bundhævningen skete ikke som en generel opfyldning, men i stedet ved udlægning af sten og grus på ca. 60 steder. De udlagte stenmaterialer blev udformet som gydebanker. Hensigten med disse tiltag var: (1) dels forbedre gydemulighederne for vandløbets dyr, incl. fisk og (2) dels at gøre engene mere våde, hvorved de bedre ville være i stand til at omsætte tilført kvælstof. Disse tiltag tilsammen skulle bidrage til at forøge variationen i vandløbet og dermed forbedre vandløbskvaliteten og gydemulighederne for laks (udpegningsgrundlag i H61).

Vådområdeprojektet ændrede desuden en række dræn med udløb i åen for at formindske dem mængde kvælstof, som blev tilledt vandløbet.

Der blev indgået 21 vådområdedeklarationer med aftale om afgræsning i projektet.

I forbindelse med projektet blev der etableret en sti langs Vorgod Å i projektområdet og en sti fra åen og til Timring.

Fakta

Projekttype: Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsatsområde: Ringkøbing Fjord og Skjern å
Periode: 2008-2012
Projektareal: 49,5 ha
Økonomi: 5,2 mill. kr.

Projektledere:

Jes Philipsen Schmidt

Martin Nissen Nørgård

Projektforløb

Før og efter


Vorgod Å før genslyngning, 2010


Vorgod Å efter genslyngning, 2012

 

Offentlig adgang

Der er etableret sti langs en delstrækning af Vorgod Å for at forbinde Vildbjerg og Timring, hvor stien krydser vandløb er der etableret gangbro. I forbindelse med stierne er der etableret to opholdsarealer, det ene ved Timring By og det andet ved Vildbjerg By i umiddelbar nærhed af henholdsvis Bolsvad Bæk og Tranholm Bæk. Herning Kommune har ét sted opsat infotavle med beskrivelse af projektområdet.

Kontakt

Naturstyrelsen Himmerland
him@nst.dk
7254 3900