Sydsjællandske marker er omdannet til vådområde med klimaeffekt

Som et af de første i Østdanmark er lavbundsprojektet Karrebæk Fjord ved Næstved realiseret med Naturstyrelsen som projektejer. Det er både en gevinst for områdets lavvandede fjordmiljø, fuglelivet og klimaet.

Luftfoto af det nye våde område ved Tybjerggård forår 2021.

Selvom det kun er knap et halvt år siden, at pumperne stoppede med at lede vandet væk fra de to moser Petersminde og Hæggerup ved Næstved, er forandringen allerede tydelig. Hvor der før var tørre opdyrkede marker, er der nu et større sammenhængende naturområde med søer og sjapvand, som tiltrækker fugle og insekter.

Det er dog blot en af tre positive effekter af det afsluttede lavbundsprojekt med afvanding til Karrebæk Fjord, der tilsammen dækker over 32 hektar. De to andre er mere usynlige, men har stor indvirkning på både vandmiljøet i fjorden og udledningen af C02.

- Overgangen fra landbrugsjord til vådområde betyder, at der udledes mindre kvælstof til vandmiljøet i Karrebæk Fjord, både fra områderne selv og fra de omgivende arealer. Jo mindre kvælstof, jo mere liv i fjorden. Derudover har projektet en klimagevinst, da de våde områder forhindrer forbrændingen af kulstof i jorden. Når det sker, bliver der automatisk frigivet mindre C02 til atmosfæren, siger Claus Jespersen, skovrider i Naturstyrelsen.

Der er også sat tal på effekterne. Det realiserede projekt sparer den lavvandede Karrebæk Fjord for to tons kvælstof årligt, mens atmosfæren slipper for 670 ton CO2 årligt. Sidstnævnte svarer til den årlige drivhusgasudledning for 75 danskere ifølge Danmarks Statistisk.

Et betydeligt naturløft af hele området  
Det nye våde landskab nord og vest for Næstved er et lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram og bygger på et godt samarbejde med de lokale lodsejere.

- Udover at bidrage til klimaindsatsen giver projektet miljø- og naturgevinster og et betydeligt løft i herlighedsværdien af hele området. Projektet må betegnes som en stor succes, der er kendetegnet ved et rigtig godt samarbejde mellem Naturstyrelsen, rådgivere, entreprenør og lodsejere. Og netop lodsejerne har udtrykt stor tilfredshed med resultatet, siger Claus Jespersen.

De berørte arealer i projektet er permanent udtaget af drift, hvilket vil sige ingen gødskning, sprøjtning og jordbehandling, og lodsejerne har derfor modtaget en kompensation for de tabte indtægter.

Læs mere om projektet:

 

Fakta

  • Lavbundsprojektet Karrebæk Fjord er et lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram og dækker over de to projekter: Petersminde Mose på Førslevgaard (21,4 ha), og Hæggerup Mose            Tybjerggård (11 ha).
  • Som en del af projektet er der nedlagt pumper, sløjfet og omlagt dræn, så området ikke længere afvandes.
  • Der er herudover sket en regulering af terrænet og bygget diger, der holder på vandet.
  • Allerede i vinteren 2020/2021 er lavningerne i området fyldt op med vand, jorden har sat sig, og fuglene har indfundet sig.
  • Målet er, at jorden er vandmættet eller oversvømmet i vinterhalvåret, så tørveholdigt jord ikke nedbrydes, og at der sker en omsætning af næringsstoffer fra oplandet.
  • Arealerne skal fremover opretholdes som lysåben natur.

 

Yderligere oplysninger:
Jørgen Sandby Nielsen
Naturstyrelsen Storstrøm
22496599
josni(snabela)nst.dk