Tid til at plante for vildtet

Plantesæsonen nærmer sig, og snart er der planter på vej til alle, som har fået tilsagn om støtte fra jagttegnsmidlerne til vildtplanter i foråret 2022.

Der er tilskud til plantning 39 forskellige træ- og buskearter, som kan bidrage til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet. Skovæble (foto) er med på listen.

Hvidtjørn, hyld, hæg, vintereg, vortebirk og mange andre træer og buske er på vej ud til lodsejere landet over. Modtagerne har alle søgt om tilskud fra jagttegnsmidlerne gennem tilskudsordningen “Plant for Vildtet”. Den støtter plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr, fugle og insekter.

Tilskuddet fra ”Plant for vildtet” skal gå til etablering og forbedring af vildtremiser, hegn og krat, som giver markvildtet og en række af agerlandets andre dyr, insekter og fugle bedre muligheder for at finde læ, skjul, føde og gode ynglesteder.

Søg til efterårsplantning nu

Det er for sent at søge støtte til forårsplantning. Men hvis man går med planer om at etablere en beplantning i år, kan det stadig nås. Fristen for at søge støtte til efterårsplantning er den 30. april 2022.

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Både tilskud og moms af tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT. Der gives ikke tilskud til beplantninger på sommerhus- og parcelhusgrunde og heller ikke på arealer med fredskovpligt.

I øjeblikket kan man få tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Langt de fleste er hjemmehørende arter, som kan bidrage til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Se listen over tilskudsberettigede arter på Naturstyrelsens hjemmeside med links til faktaark om de enkelte træer og buske. 

Forårets planter leveres fra mandag d. 4. april til torsdag d. 7. april 2022.

Søg støtte:

Læs mere og find ansøgningsskema på Naturstyrelsens hjemmeside

Send ansøgningen via e-mail til Naturstyrelsen 
Emnefelt: Plant for vildtet 

Ansøgningsfrister

• 30. april til efterårsplantning
• 31. oktober til forårsplantning