Den hidtil største udpegning af urørt skov er nu gennemført

I forlængelse af den politiske aftale om den største udpegning af urørt skov i Danmark nogensinde har Naturstyrelsen nu afsluttet høringen for godt 29.000 hektar urørt skov på statens arealer.

En vigtig milepæl i arbejdet med at udlægge op til 75.000 ha urørt skov, er nu nået med afslutningen af høringen på de godt 29.000 hektar urørt skov på statens arealer.

Høringen har ført til mindre justeringer af det oprindelige areal på godt 29.000 hektar, som efter gennemgangen af de indkomne høringssvar er blevet justeret ned til knap 28.000 hektar.

Dels har Naturstyrelsen gennemført mindre tekniske justeringer af det oprindelige areal, primært på grund af køb og salg af mindre arealer, dels er høringsvar fra blandt andet Skovskolen i Nødebo og Hillerød Kommune imødekommet. Derfor er eksempelvis dele af Store Dyrehave samt Grønholt Hegn tæt på Skovskolen i sin helhed taget ud af udpegningen, og det samlede areal i udpegningen af urørt skov lander på knap 28.000 hektar.

Urørt skov og naturnationalparker

De 28.000 hektar, som nu er udpeget, ligger primært i Østdanmark oginkluderer de skovarealer, der alle ligger uden for afgrænsningerne for de kommende 15 naturnationalparker, da der kører særskilte høringsprocesser for disse. Udpegningen vil på linje med tidligere udpegninger af urørt skov følge de overordnede retningslinjer for forvaltningen af urørt skov på statens arealer. Der vil over de kommende år blive udarbejdet forvaltningsplaner med inddragelse af offentligheden.

De nye urørte skove er omfattet af en overgangsordning til og med 2026, hvor leverancerne af løvtræ fra statens urørte skove gradvist nedtrappes, mens træbranchen undersøger muligheder for at anvende andre leverandører.

FAKTA

Udpegningerne af urørt skov sker som led i Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020, som Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag. Her blev der afsat 888 mio. kr. til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov og dermed etablere et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

Skovene, hvor den kommercielle skovdrift stopper, ligger især i det østlige Danmark inklusive Østjylland. Det drejer sig primært om gamle løvskovsområder, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter er størst.

Den endelige udpegning, sammenfattende redegørelse og vedtagelsesbrevet kan findes på høringsportalen og Naturstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsens pressetelefon: 7254 3004