Der er fundet PFAS i græs- og vandprøver på statens arealer

Naturstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen gennemført en stikprøveundersøgelse for PFAS på 60 af statens arealer ved vestvendte kyster i Jylland og på Sjælland samt på syv af statens arealer langs den jyske østkyst. Der er i græsprøver fundet koncentrationer af PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier på 60 ud af 67 arealer og i vandprøver på 9 ud af i alt 47 arealer.

Naturstyrelsen bortforpagter som statslig lodsejer en række af statens naturområder til naturpleje og afgræsning med kvæg. For at bidrage til et overblik over mulig forekomst af PFAS i græs og vand på arealer tæt på havet, har Naturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen gennemført en stikprøveundersøgelse på nogle af Naturstyrelsens arealer. 

Der er primært tale om stikprøver i et bælte på én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. Her har Naturstyrelsen ca. 350 arealer, som afgræsses eller bruges til slæt. Ud af dem indgår 60 arealer i stikprøveundersøgelsen, hvor der nu i græsprøver er fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier i 55 ud af 60 arealer. Derudover er der undersøgt overfladevand på 47 arealer, her er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier for vand i ni af prøverne.

De landmænd, som forpagter arealer, hvor der er taget prøver, har fået direkte besked om prøveresultaterne. Samtidig har Naturstyrelsen underrettet de relevante myndigheder om prøveresultaterne. Det er op til Fødevarestyrelsen at vurdere, om prøveresultaterne på det enkelte areal, kræver yderligere undersøgelser f.eks. ved at analysere de dyr, der har afgræsset arealet eller græs som er høstet på arealet. De nuværende resultater giver således blot en indikation på, at der kan være et problem. Desuden oplyser Niras, som har gennemført undersøgelsen, at der altid vil være usikkerheder i den slags prøvetagninger og efterfølgende analyser.

Tidligere prøver har indikeret, at PFAS generelt findes i højere koncentrationer i havet ved vestvendte kyster end ved østvendte kyster.

Ud over de 60 arealer langs vestvendte kyster er der derfor taget syv referenceprøver på lignende arealer langs den jyske østkyst. På fem af disse syv arealer er der fundet PFAS i græsprøver over Fødevarestyrelsens indikatorværdier.

Se kort over stikprøveundersøgelserne:

Græs

Vand

 

Læs Miljøstyrelsens nyhed om stikprøveundersøgelsen

Læs mere om baggrunden for stikprøveundersøgelsen

Yderligere information om PFAS, se Miljøstyrelsens hjemmeside om PFAS

Kontakt

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, Troels Rolf: 22445125

Naturstyrelsens pressetelefon: 72543004