Gammel Lejre

1. Mål og planer

Der er udarbejdet et driftsplantillæg til områdeplanen.

Find driftsplanstillæget her

1.1a Overordnede målsætninger

Den overordnede målsætning for dette område er at understøtte formidlingen af et af Danmarks vigtigste kulturhistoriske områder. Der er store rekreative interesser i arealerne, som især knytter sig til de kulturhistoriske interesser. For at understøtte dette, bibeholdes det nuværende landskabelige udtryk. Der er ingen vedproduktion i området. Naturindholdet er hovedsageligt sletter, der med hensigtsmæssig pleje på sigt kan udvikle sig til naturtyper med større naturindhold (overdrev og eng).

1.1b Planlagte tiltag

Der arbejdes på en anden hegnslinje indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Kortene viser de mest markante ændringer.

1.2 Landskabsplan

Den nuværende lysåbne tilstand for områderne opretholdes, og der ses på muligheden for færre hegnslinjer, bl.a. for en bedre landskabsoplevelse.

Kortene viser den langsigtede landskabsplan.

1.3 Naturnær skovdrift

Ingen skovbrugs-interesser.

1.4 Naturpleje

Der vil i den kommende periode forsat afgræsses på overdrevs-, eng- og slettearealerne ved Gl. Lejre, suppleret med tidvis rydning af krat efter behov. Den nyligt opståede sø ved Ledreborg Å overlades til naturlig udvikling. Udbredelsen af rød hestehov søges begrænset ved slåning eller udvidelse af græsningen.

Engarealerne ved Tadre Mølle afgræsses fortsat, og der ses med velvilje på Møllens Venners projekt om mindre forsøg med at få vandet fra engene ledt under gangstien. Arealerne ved Ejby og Gershøj plejes ved høslæt eller slåning, idet kontinuitet i afgræsning synes vanskelig at opnå.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Driften og plejen af Tadre Mølle forventes videreført i et samarbejde med DSI Tadre Mølle, Tadre Mølles Venner og Roskilde Museum. Områdets fremtoning søges bevaret blandt andet ved det under naturpleje nævnte tiltag for at bevare engen.

I Gl. Lejre forsøges samarbejdet med eksterne samarbejdsparter udvidet, så plejen og formidling af områdets historiske spor kommer flere til gavn.

Naturstyrelsen har lejet arealet med Skibssætningen og Grydehøj og forestår plejen af disse.

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle arealerne kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Området ved Gl. Lejre udlægges som friluftszone. Der vil ikke blive etableret nye større anlæg. Men formidlingen i området udvikles løbende i samarbejde med eksterne samarbejdsparter. Området ved Tadre Mølle udlægges som friluftszone, med facilitetszone omkring den primitive overnatningsplads med shelter. Der vil ikke blive etableret nye, større anlæg. Ejby og Gershøj udlægges som facilitetszone. Pladserne kan hvis der opstår behov udvikles. Dette kræver dog indgåelse af partnerskab for anlæg, pleje og tilsyn.

Kortene viser planen for inddeling af skoven i områder med forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Arealerne ligger spredt vest for Roskilde. Gershøj og Ejby som støttepunkter ud til fjorden på Hornsherred og Tadre Mølle og Lejre arealerne som kulturhistoriske arealer tæt ved Lejre/Hvalsø.

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling lysåbne naturarealer.

Tabel: Lysåbne naturarealer

 Areal i hektarer
Søer m.v.1,1
Eng8,7
Mose0,8
Strandeng0,4
Overdrev19,7
Krat1,4
Naturareal i alt32,1
Slette34,9
Ager34,6
Vej1,2
Andet1,7
Andre arealer i alt72,4
Areal i alt104,5

2.2 Jordbundsforhold

Afsnittet er tænkt som baggrundsafsnit for udlægning af skovudviklingstyper, og da der ikke er skovbrugsinteresser i området udarbejdes dette afsnit ikke.

2.3 Landskab

Arealerne i dette område er alle lysåbne og i statseje af historiske, landskabelige eller rekreative årsager. De landskabelige værdier med det åbne bakkede landskab omkring Gl. Lejre giver et fint billede af den gamle landsby og det kuperede landskab ved Lejre ådal.

2.4 Skoven

Der er ingen skovbrugsinteresser i området.

2.5 Natur

Arealerne ved Gl. Lejre består overvejende af sletter udlagt på tidligere landbrugsjord. Der er mindre forekomst af overdrev, eng og mose. Ved Gammel Lejre mødes de to åer Langvad Å og Ledreborg Å, og her har man i middelalderen bygget en dæmning. Efter denne skilles åerne igen og fortsætter mod Kattinge Vig som Kornerup Å og mod Lejre Vig som Lejre Å. Ved Ledreborg Å er opstået en ret stor sø som følge af nedbrud af det dige, som ellers regulerer åen.

Ved Tadre Mølle findes engarealer, som afgræsses, dog med noget besvær, da arealerne bliver vådere.

Arealerne ved Ejby består af sletter samt et mindre strandengsareal.

2.6 Kulturmiljø

Tadre Mølle

Tadre mølle er den sidste af 13 møller der tidligere brugte vandkraften fra Taderød Bæk. Tadre Mølle er de senere år blevet restaureret og stedet er udlejet til DSI Tadre Mølle, og drives i et samarbejde med Roskilde Museum og Tadre Mølles venner.

GL. Lejre

Rummer mange spor fra fortiden og der findes stadigt flere.

Gl. Lejre er blevet kaldt Danmarks riges vugge. Her fortæller de nordiske sagn at Danmarks første konger "Skjoldungerne" havde deres lejr. Sagn der de senere års har fået fornyet næring ved fund af flere tydelige spor efter stormandshaller i og omkring Gl. Lejre. En del af områdets historie formidles fra Hestebjerggård - Lejre Museum. (Drives af Roskilde Museum)

En meget markant mølledæmning gennemskærer området hvor Lejre Å, Kornerup Å og Ledreborg Å samles.

2.7 Friluftsliv

Området ved Gl. Lejre er kendt som Danmarks riges vugge og derfor velbesøgt af publikum med kulturhistorisk interesse. En del af de besøgende stammer fra Lejre Museum. Der er et stort velfungerende stisystem i området.

Tadre Mølle er velbesøgt af publikum til møllen. Der er en primitiv overnatningsplads med shelters.

Områderne ved Gershøj og Ejby er områder med friluftsmæssigt potentiale.

Ved Gershøj er der en lille primitiv lejrplads med grill og bord og bænkesæt.

Ved Ejby har der været etableret en primitiv overnatningsplads med bålsted og toilet. Grundet hærværk er pladsen lukket.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ingen Natura 2000 udpegninger i området.

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med §3 overdrev. Derudover findes også andre §3 beskyttede naturtyper.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Ejby er udpeget som sommerhusområde og rekreativt grønt område.
Gershøj er udpeget som rekreativt grønt område og lejrplads.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Ejby er omfattet af fredningen "Ejby", reg.nr. 02314.04, OFN-kendelse af 31/7 1977.

Formålet med fredningen eropretholdelse af nuværende tilstand.

Fredningen er en status quo-fredning. Der er forbud mod bebyggelse, tilplantning og terrænreguleringer.

Se kendelsen her.

Gl. Lejre er omfattet af fredningen "Gl. Lejre", reg.nr. 07851.00, FN-kendelse af 30/6 1993.

Formålet med fredningen er at sikre det nationalhistoriske område omkring Gl. Lejre og det åbne overdrevsprægede landskab omkring Lejre Å og Kornerup Å med dets kulturhistoriske, landskabelige, biologiske og rekreative værdier samt at fortsætte den sikring af de fredningsmæssige værdifulde arealer vest for Gl. Lejre. Endelig er det ønsket at forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i området samt at informere om landskabets udvikling fra oldtiden til i dag ved opsætning af informationstavler m.m.

Fredningen er en status quo-fredning

Se kendelsen her.

Mølle er omfattet af fredningen "Tadre Mølle", reg.nr. 02738.00, FN-kendelse af 30 /06 1993.

Formålet med fredningen er opretholdelse af status quo af vandmølle, vandløb, og sø, bro og område omkring disse

Fredningen er en status quo-fredning.

3.5 Drikkevandsinteresser

Tadre Mølle ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser særlige drikkevandsinteresser mod øst.

Ejby den kystnære del ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, resten af området i et område med særlige drikkevandsinteresse.

Gershøj størstedelen ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Det vestlige hjørne har særlige.

Gl. Lejre ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er, ingen råstof interesser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Ingen udpegninger i området.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Ingen.