Offentlig høring af Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplaner er afsluttet

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de statslige Natura 2000 planer. På baggrund af disse skal der for hvert Natura 2000-område udarbejdes en handleplan.

Naturstyrelsen har valgt selv at udarbejde plejeplaner for 138 Natura 2000-områder.

Udarbejdelse af plejeplaner sker i medfør af §5 i BEK nr. 944 af 27. juni 2016 (Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000 handleplaner) samt §15 i BEK nr. 946 af 27. juni 2016 (Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning). Her fremgår det at offentlige lodsejere selv kan vælge at udarbejde planer for forvaltningsindsatser for egne arealer, som er i overensstemmelse med de i Natura 2000-planen fastsatte mål for naturtilstanden.

Forslagene til N2000 plejeplaner har i høringsperioden været tilgængelige via en interaktiv GIS-løsning med mulighed for at tilgå de enkelte kortlagte habitatnaturtyper samt arter og bl.a. orientere sig i hvilken målsætning NST har for området/arten samt hvilken indsats Naturstyrelsen forventer at gennemføre inden for plejeplansperioden.

De 138 Natura 2000-plejeplaner har været i 4 ugers offentlig høring fra den 9. februar 2024 til den 8. marts 2024. Der er indkommet 44 høringssvar.

Læs høringssvar 

Læs høringsnotat

For hvert Natura 2000-område, hvor Naturstyrelsen har valgt selv at udarbejde plejeplaner for de statslige arealer som Naturstyrelsen forvalter, er der udarbejdet en sammenfatning. Her vil man kunne finde en samlet beskrivelse af området, en oversigt over planlagte indsatser for henholdsvis de lysåbne naturtyper, skovnaturtyper, arter på udpegningsgrundlaget samt eventuelt udvidelse af habitatnaturtyper. Derudover vil man i sammenfatningen kunne finde et afsnit der omhandler, hvordan Natura 2000-plejeplanen forholder sig til spørgsmålet om miljøvurdering. Sammenfatningen udgør endvidere det resumé, der skal fremsendes til kommuner eller Miljøstyrelsen.

Høringssvar - høringsperioden er afsluttet

Plejeplanerne har været i offentlig høring i perioden fredag d. 9. februar 2024 til og med fredag d. 8. marts 2024, hvorefter høringen er afsluttet.