Offentlig høring af Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplaner

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 de statslige Natura 2000 planer. På baggrund af disse skal der for hvert Natura 2000-område udarbejdes en handleplan.

Naturstyrelsen har valgt selv at udarbejde plejeplaner for 138 Natura 2000-områder. Naturstyrelsen skal senest 9 måneder efter Natura 2000- planens offentliggørelse (dvs. den 3. april 2024) fremsende et resumé af den enkelte plan til de berørte kommuner og/eller Miljøstyrelsen.

Udarbejdelse af plejeplaner sker i medfør af §5 i BEK nr. 944 af 27. juni 2016 (Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000 handleplaner) samt §15 i BEK nr. 946 af 27. juni 2016 (Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning). Her fremgår det at offentlige lodsejere selv kan vælge at udarbejde planer for forvaltningsindsatser for egne arealer, som er i overensstemmelse med de i Natura 2000-planen fastsatte mål for naturtilstanden.

Høringen lanceres på høringsportalen og er ligeledes tilgængelig her på Naturstyrelsens hjemmeside.

Se høringen på hoeringsportalen.dk 

I forbindelse med anvendelsen af den interaktive GIS-løsning henvises der til det yderste faneblad i kortet (”Vejledning”). For de habitatnaturtyper, som befinder sig på skovbevoksede, fredskovspligtige arealer (skovnaturtyper) er perioden 2022-2033, hvorimod plejeplansperioden for de lysåbne habitatnaturtyper og arter/fugle omfatter 2022-2027.

For hvert Natura 2000-område, hvor Naturstyrelsen har valgt selv at udarbejde plejeplaner for de statslige arealer som Naturstyrelsen forvalter, er der udarbejdet en sammenfatning. Her vil man kunne finde en samlet beskrivelse af området, en oversigt over planlagte indsatser for henholdsvis de lysåbne naturtyper, skovnaturtyper, arter på udpegningsgrundlaget samt eventuelt udvidelse af habitatnaturtyper. Derudover vil man i sammenfatningen kunne finde et afsnit der omhandler, hvordan Natura 2000-plejeplanen forholder sig til spørgsmålet om miljøvurdering. Sammenfatningen udgør endvidere det resumé, der skal fremsendes til kommuner eller Miljøstyrelsen.

Høringssvar

Forvaltningsplanerne er i offentlig høring i perioden fredag d. 9. februar 2024 til og med fredag d. 8. marts 2024, hvorefter høringen er afsluttet.

Høringssvar indgives til Naturstyrelsen på e-mail senest fredag d. 8. marts 2024.

I fremsendte høringssvar kan det med fordel angives om der er tale om generelle bemærkninger, input til specifikke Natura 2000-områder (her angives Natura 2000-områdets nr. eller navn) eller om det vedrører specifikke polygoner (her angives polygonets objektID).

Send mail til N2000Plejeplaner@nst.dk 

Naturstyrelsen kan kontaktes med hensyn til eventuelle spørgsmål vedr. høringen på samme e-mail. De modtagne høringssvar, herunder afsenders navn og mailadresse, vil blive offentliggjort i et samlet høringsnotat dels på høringsportalen og dels på Naturstyrelsens hjemmeside. Ved afgivelse af høringssvar accepterer du Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger ifm. høringer (Bilag 3).