Natura 2000-plejeplaner

Der er 250 Natura 2000-områder i Danmark. Disse indgår i en løbende planlægning og for hvert af områderne udarbejdes en Natura 2000 plan, som er retningsgivende og rammesættende for de tiltag, der skal udføres for at målsætningerne for de respektive områder nås.

Plejeplanerne beskytter habitatnatur

Der er 250 Natura 2000-områder i Danmark. Disse indgår i en løbende planlægning og for hvert af områderne udarbejdes en Natura 2000 plan, som er retningsgivende og rammesættende for de tiltag, der skal udføres for at målsætningerne for de respektive områder nås.

Plejeplanerne beskytter habitatnatur

En stor andel af Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-områderne er habitatnatur, dvs. natur, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og klitheder til moser og frodige bøgeskove.
Naturstyrelsens forvalter ca. 120.000 hektar sammenfaldende med udpegningen af Natura 2000-områder. Arealerne består af ca. 40.000 hektar kortlagt lysåben habitatnatur og ca. 20.000 hektar habitat skovnatur. Det svarer til ca. 30% af Naturstyrelsens samlede arealer.

Naturstyrelsen udarbejder som offentlig lodsejer selv plejeplaner. Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer og beskriver, hvilke tiltag der planlægges udmøntet for at leve op til målsætningerne om at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter fra udpegningsgrundlaget, som findes på Naturstyrelsens arealer.

Ny planperiode 2022-2027

Primo juli 2023 offentliggjorde Miljøstyrelsen de endelige Natura 2000 planer for tredje planperiode (2022-2027).

Naturstyrelsen har udarbejdet plejeplaner for 138 Natura 2000-områder. Plejeplanerne er i høring i perioden fredag d. 9. februar 2024 til og med fredag d. 8. marts 2024.

Se forslag til plejeplaner og information om høringen

Frem til plejeplanerne for den nye planperiode foreligger, er de nuværende plejeplaner gældende.

Gældende planer:

Lysåben natur

Lysåben natur planlægges for en 6 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2016-2021. Plejeplanerne 2016-2021 omfatter kun lysåben natur.

Find de gældende plejeplaner for lysåben natur

Skovnatur

Skovnatur planlægges for en 12-årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2010-2015. Plejeplanerne 2010-2015 er fortsat gældende for skovnatur indtil 2021.

Find de gældende plejeplaner for skovnatur

Plejeplanernes målsætninger og planlagte indsatser for lysåben natur kan ses i detaljer på kort i miljøGIS. Se de kortlagte oplysninger under menupunktet Natura 2000 planlægning.

Find detaljeret kortmateriale på MiljøGIS.dk

Natura 2000-netværket

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere om Natura 2000-netværket på Miljøstyrelsens hjemmeside