Planer for naturen

Statens skove udgør 110.000 ha. Udover skovene forvalter Naturstyrelsen 90.000 ha lysåbne naturarealer såsom enge og heder. Til sammenligning er Fyns areal 298.400 ha. Arealerne planlægges og driftes efter en række forskellige principper lige fra naturnationalparker, urørt skov, 5.000 fortidsminder eller 86.000 hektar Natura2000-områder.